Hoppa till innehåll
Media

Europeiska kommittén mot tortyr påskyndar reformen av förvaringen av häktade

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.8.2015 8.57
Pressmeddelande

Europeiska kommittén mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT) har publicerat en rapport om sitt inspektionsbesök i Finland i september-oktober 2014.

Under sitt periodiska besök inspekterade kommittén sju polisinrättningar, en tillnyktringsstation för berusade, två förvarsenheter för utlänningar, Gränsbevakningsväsendets förvarslokaler på Helsingfors-Vanda flygplats, fyra fängelser och Niuvanniemi psykiatriska sjukhus.

Inga påståenden om osaklig behandling av de frihetsberövade i dessa inrättningar framfördes till delegationen. Däremot är CPT oroad för att genomförandet av flera av kommitténs tidigare upprepade rekommendationer inte har framskridit i tillräcklig mån. Dessa rekommendationer gäller bland annat förvaringen av häktade i polisens lokaler, användningen av celler utan toalett i fängelserna, förhållandena på fängelsernas slutna avdelningar samt behovet att försnabba domstolsbehandlingen i fråga om ärenden som gäller beslut om psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja.

CPT förutsätter att Finland utan dröjsmål vidtar effektiva åtgärder för att rätta till dessa missförhållanden. Om missförhållandena inte ännu heller åtgärdas, måste kommittén överväga att vidta fortsatta åtgärder. I praktiken skulle detta betyda att kommittén gör ett offentligt uttalande gällande dessa missförhållanden.

Det ska utarbetas en plan för förvaring av häktade

Kommittén rekommenderar återigen att det ska avstås från att förvara häktade i polisens lokaler. Kommittén ber att Finlands myndigheter lämnar in en detaljerad åtgärdsplan där det redogörs för hur detta kommer att genomföras. Av planen ska framgå vilka resurser som kommer att användas och den exakta tidsfristen för genomförandet av planen.

Därtill uppmanar CPT myndigheterna att utan dröjsmål vidta åtgärder för att ordna häktade möjlighet att dagligen vistas utomhus samt att delta i andra aktiviteter och fritidsverksamhet, t.ex. att motionera, läsa eller titta på television. Kommittén vill få information om vilka åtgärder som kommer att vidtas för att genomföra denna rekommendation.

Finland har lämnat in de utredningar som CPT begärt beträffande förvaring av häktade. Justitieministeriets arbetsgrupp utreder som bäst olika alternativ till häktning, och syftet är att man helt avstår från att förvara häktade i polisens lokaler med undantag av vissa specialsituationer. Arbetsgruppen ska slutföra sitt arbete före utgången av år 2015. Tidsplanen för projektet fastställs efter att arbetsgruppen har lagt fram sina förslag och slutliga beslut har fattats utifrån förslagen. Finland åtar sig också att mer effektivt övervaka häktades möjligheter att vistas utomhus.

Kommittén upprepar också sin rekommendation om att man vid alla polisfängelser ska trygga tillgången till en sjuksköterskas tjänster dygnet runt och underlätta möjligheterna att besöka en läkare. Dessutom ska det säkerställas att det för alla nya häktade görs en hälsoundersökning inom 24 timmar från deras ankomst.

Förvaring av berusade personer på polisinrättningarna utan tillräcklig övervakning av hälsovårdspersonalen är fortfarande ett problem. CPT rekommenderar också att polisen omedelbart ska sluta använda mekaniska säkerhetsutrustningar för att begränsa de frihetsberövades rörelsefrihet, t.ex. att binda en person i sängen. Användningen av sådana utrustningar ska ske på sjukhus eller inom hälsovården.

När det gäller förvarsenheter för utlänningar uppmanar kommittén myndigheterna att se till att det för var och en utlänning som ankommer till enheten utan dröjsmål görs en hälsoundersökning.

Det får inte finnas celler utan toalett i fängelserna

Delegationen upptäckte att det i Helsingfors och Kervo fängelse fortfarande finns celler utan toalett. Kommittén uppmanar de finska myndigheterna att prioritera åtgärdandet av detta missförhållande i alla fängelser. Dessutom ska alla celler i Helsingfors fängelse förses med toalett snabbare än före ingången av år 2018 såsom planerat.

Vanliga fångar kan delta i många slags aktiviteter i fängelserna. CPT rekommenderar att myndigheterna strävar efter att utveckla aktiviteter även för livstidsfångar och andra som avtjänar ett långt fängelsestraff.

I fråga om fängelsernas hälsovårdstjänster anser CPT på samma sätt som förut att det inte fanns tillräckligt med läkare på plats i de fängelser som delegationen besökte och rekommenderar att antalet läkare ökas. Kommittén upprepar sin rekommendation om att det för fångar ska göras en hälsoundersökning inom 24 timmar från deras ankomst till fängelset.

Mentalvårdslagen bör preciseras och rättsskyddet för psykiatriska patienter förbättras

CPT rekommenderar att man vid Niuvanniemi sjukhus inom den närmaste framtiden avstår från att använda rockar som begränsar möjligheterna att röra på armarna. På ett mer allmänt plan rekommenderar CPT att lagstiftningen ändras så att det föreskrivs om en maximitid för användningen av mekaniska utrustningar som begränsar en persons rörelsefrihet (bl.a. bälten eller klädsel som begränsar rörelsefriheten) och att förlängning av denna tid alltid ska kräva att en läkare utfärdar ett nytt, separat beslut om detta.

CPT rekommenderar att mentalvårdslagen ändras så att beslut om sjukhusvård oberoende av patientens vilja samt fortsättning av sådan vård alltid ska förutsätta att det inhämtas ett psykiatriskt sakkunnigutlåtande av en specialist som är oberoende av sjukhuset som vårdar patienten. Utlåtandet ska skaffas även när patienten inte själv kräver detta.

Kommittén uppmanar återigen de finska myndigheterna att säkerställa att domstolsbehandlingen i ärenden som gäller sjukhusvård oberoende av patientens vilja alltid är snabb och ändamålsenlig. Därtill ska det säkerställas att psykiatriska patienters rätt att bli personligen hörda av domaren också i praktiken förverkligas. År 2014 var den genomsnittliga behandlingstiden vid sökande av ändring i en läkares beslut hos förvaltningsdomstolarna 1,2 månader, och muntlig förhandling ordnades i över 50 procent av de ärenden där sådan hade begärts.

Finland lämnar sitt svar under hösten

Detta var CPT:s tredje inspektionsbesök i Finland. Finland lämnar sitt svar till inspektionsberättelsen under hösten. Kommitténs inspektionsberättelse är konfidentiell och kan offentliggöras bara med det inspekterade landets samtycke. Liksom vid alla tidigare inspektioner kommer Finland att offentliggöra både kommitténs preliminära iakttagelser och inspektionsberättelsen samt svaret som ges på berättelsen.

Ytterligare upplysningar:
Kontakttjänsteman i Finland, regeringsrådet Ulla Mohell, justitieministeriet, tfn 02951 50576
Utvecklingschef Tuula Kivari, (justitieministeriet), tfn 02951 50546 7815 (förvaltningsdomstolarna)Generaldirektör Esa Vesterbacka, Brottspåföljdsmyndigheten, tfn 02956 88400 (fängelserna)Konsultativ tjänsteman Jouko Huhtamäki, inrikesministeriets polisavdelning, tfn 02954 88556
Överinspektör för gränsbevakningsfrågor Pertti Normia, staben för gränsbevakningsväsendet, tfn 02954 21607 (gränsbevakningsväsendets förvarslokaler)
Specialsakkunnig Tero Mikkola ,inrikesministeriets migrationsavdelning, tfn 02954 88617 (förvaring av utlänningar)
Polisinspektör Ari Alanen, Polisstyrelsen, tfn 02954 81767 (polisinrättningar och Polisstyrelsen)Regeringsrådet Pirjo Kainulainen, avdelningen för social- och hälsovårdstjänster vid social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63092 (patientens rättigheter)
Medicinalrådet Helena Vorma, avdelningen för social- och hälsovårdstjänster vid social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63388 (mentalvårdstjänster)
Chefläkare Eila Tiihonen, Niuvanniemi sjukhus, tfn 02952 42204 (Niuvanniemi sjukhus)Lagstiftningssekreterare Mia Spolander, utrikesministeriet, rättstjänsten
Enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tfn 02953 51176

Jari Lindström
Tillbaka till toppen