Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunalvalet tas om i Högfors, Grankulla och Vichtis

Justitieministeriet
9.4.2009 9.30
Pressmeddelande -

Högsta förvaltningsdomstolen bestämde i dag den 9 april att kommunalvalet måste tas om i Högfors, Grankulla och Vichtis på grund av bristerna och felen i den elektroniska röstningen. I dessa tre kommuner testades elektronisk röstning i kommunalvalet hösten 2008.

Justitieministeriet och försökskommunerna har förberett sig på att valet tas om och vidtar genast åtgärder i saken. Det nya valet ordnas i kommunen en söndag, som kommunens centralvalnämnd bestämmer. Kommunerna kan också komma överens om att ordna val samtidigt.

I princip kunde valet också ordnas samtidigt som Europaparlamentsvalet 7.6.2009. Av praktiska skäl kan det hända att kommunerna beslutar att ordna det nya valet vid en annan tidpunkt, bl.a. därför att delvis olika personer är röstberättigade i kommunalvalet och i Europaparlamentsvalet. I det nya valet ordnas inte elektronisk röstning.

Förrättandet av valet sköts av kommunernas nya centralvalnämnder, som valdes i början av året.

De röstberättigade och kandidaterna samma

I det nya valet iakttas samma indelning i röstningsområden och används samma lagakraftvunna rösträttsregister som i det upphävda valet. Kombinationen av kandidatlistor är densamma som i det upphävda kommunalvalet. Någon ny kandidatuppställning förekommer inte.

Befolkningsregistercentralen ser till att de som är upptagna i rösträttsregistret vid kommunalval skickas ett nytt meddelandekort (meddelande om rösträtt).

Förhandsröstning förrättas endast i de kommuner som berörs av bestämmelserna om nya val. Förhandsröstning ordnas inte utomlands och inte heller i andra kommuner i Finland.

Till fullmäktige väljs lika många ledamöter som i det upphävda valet, trots att antalet fullmäktigeledamöter skulle ha ändrats på grund av ändringar i invånarantalet. De ledamöter eller fullmäktige som valts i det upphävda valet kvarstår i sina uppgifter tills resultatet av det nya valet har fastställts. De nya val som HFD förordnat om inverkar inte på lagenligheten hos fullmäktiges beslut

Ytterligare upplysningar om hur valet förrättas i tekniskt hänseende: konsultative tjänstemannen Jussi Aaltonen, tfn (09) 1606 7620

Tuija Brax
Tillbaka till toppen