Hoppa till innehåll
Media

Effektivisering av alternativa tvistlösningsförfaranden vid konsumenttvister

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2014 10.04
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en revidering av bestämmelserna om lösning av konstumenttvister utanför domstol. Syftet är att genomföra EU:s direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och EU:s förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister.

Enligt det nya direktivet ska i alla EU-medlemsstater finnas alternativa tvistlösningsorgan som medborgare kan vända sig till för att lösa konsumenttvister utanför domstol. Vid dessa alternativa tvistlösningsorgan behandlas sådana tvister mellan en konsument och en näringsidkare som uppstår vid försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster. I direktivet ställs vissa minimikrav på tvistlösningsorganens kvalitet. Enligt minimikraven måste de som ansvarar för tvistlösningen vara sakkunniga och opartiska. Krav ställs också på förfarandets öppenhet och effektivitet.

I Finland finns ett täckande nätverk av tvistlösningsorgan för konsumenttvister. Till nätverket hör bland annat konsumenttvistenämnden, trafikskadenämnden samt försäkringsnämnden, banknämnden och värdepappersnämnden som verkar i anslutning till Försäkrings- och finansrådgivningen FINE. I regel uppfyller nämndernas verksamhet direktivets krav på kvalitet.

Arbetsgruppens uppgift är att bereda de nödvändiga bestämmelserna för att kunna genomföra EU:s direktiv och förordning i Finland. Samtidigt ska arbetsgruppen utreda möjligheterna att effektivisera konsumenttvistenämndens verksamhet till exempel genom att koncentrera alternativ tvistlösning i försäkringsärenden till Försäkringsnämnden. Därtill ska arbetsgruppen utgående från direktivet klargöra konsumentrådgivningens ställning som en del av systemet för alternativ tvistlösning.

Förordningen om tvistlösning online vid konsumenttvister effektiviserar behandlingen av konsumenttvister i synnerhet i samband med gränsöverskridande e-handel. Genom förordningen har inrättats en europeisk onlineplattform för tvistlösning som kopplar samman alla medlemsstaters alternativa tvistlösningsorgan. Via plattformen kan konsumenten lämna ett klagomål vid ett alternativt tvistlösningsorgan i en annan medlemsstat på en vara eller tjänst som han eller hon har köpt i en näthandel som fungerar i medlemsstaten i fråga. Plattformen gör det lättare för medborgare att uträtta sina ärenden och kan användas på alla EU:s officiella språk.

Arbetsgruppen ska vara klar med sitt förslag före den 31 december 2014. Direktivet ska sättas i kraft senast den 9 juli 2015. Tvistlösningsplattformen öppnas på nätet ett halvt år senare.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Riitta Haapasaari, tfn 02951 50139, e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen