Hoppa till innehåll
Media

Användningen av alternativa tvistlösningsförfaranden vid konsumenttvister ska effektiviseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2015 13.57
Pressmeddelande

Regeringen har överlämnat en proposition med förslag till lagstiftning om alternativ lösning av konsumenttvister utanför domstol. De föreslagna lagändringarna skulle effektivisera behandlingen av konsumenttvister vid konsumenttvistenämnden och vissa andra alternativa tvistlösningsorgan. Nytt är bland annat det att tvistlösningsorganet ska ge en rekommendation till lösning av tvisten inom 90 dagar.

Propositionen syftar till att genomföra EU:s direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister samt att möjliggöra tillämpningen av EU:s förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister.

Avsikten med lagförslaget är att säkerställa att det i Finland finns en fullständig täckning av sådana alternativa tvistlösningsorgan utanför domstol som uppfyller kraven i direktivet och till vilka konsumenter kan föra tvister som omfattas av direktivets tillämpningsområde. Det finns inte behov av att inrätta nya tvistlösningsorgan, eftersom Finland redan nu har ett omfattande nätverk av tvistlösningsorgan för behandling av konsumenttvister. Bestämmelsen om att en rekommendation till lösning ska ges inom 90 dagar syftar till att påskynda behandlingen av ärendena. För närvarande finns det ingen tidsfrist för när rekommendationer för lösandet av en tvist senast ska ges.

I propositionen ingår ett förslag till en ny lag som ska tillämpas på privata alternativa tvistlösningsorgan som anmäls för att bli införda i den förteckning som förs av Europeiska kommissionen. Lagen ska innehålla bestämmelser om tvistlösningsorganets sammansättning, om behörighet, oavhängighet och opartiskhet hos de personer som är ansvariga för tvistlösning samt om det förfarande som ska iakttas vid ett tvistlösningsorgan.

Konsumenttvistenämndens verksamhet ska effektiviseras

Av de offentliga tvistlösningsorganen ska konsumenttvistenämnden och trafikskadenämnden vara sådana tvistlösningsorgan som avses i direktivet. Lagstiftningen om dessa nämnder ska revideras så att den motsvarar kraven i direktivet.

Nytt är också det att konsumenttvistenämnden ska kunna avstå från att behandla ett klagomål som har lämnats in till den, om konsumenten inte först har kontaktat konsumentrådgivningen. Detta syftar till att effektivisera hela processen för behandlingen av konsumenttvister genom att sådana fall som kan klaras upp genom rådgivning eller förhandlingar mellan parterna överförs till ett snabbare och enklare förfarande. Om ärendet inte kan lösas vid konsumentrådgivningen, ska det på samma sätt som för närvarande kunna föras till konsumenttvistenämnden för behandling.

För lösning av konsumenttvister vid e-handel ska det inrättas en onlineplattform. Plattformen som upprätthålls av kommissionen ska fungera som en kontaktpunkt via vilken till exempel en finsk konsument kan föra sin tvist till ett alternativt tvistlösningsorgan i en annan medlemsstat på sitt eget språk. Plattformen ska enligt planerna tas i bruk i januari 2016.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Riitta Haapasaari, tfn 02951 50139,
e-post: fö[email protected]

Statsrådets beslutsmaterial

Jari Lindström
Tillbaka till toppen