Hoppa till innehåll
Media

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ska uppdateras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2021 15.31
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att uppdatera lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen). Målet är att säkerställa öppenheten i samhället genom att göra lagen tydligare och mer fungerande. Arbetsgruppens ordförande är professor emeritus Olli Mäenpää.

Den gällande offentlighetslagen har varit i kraft i över 20 år. Under denna tid har till exempel digitaliseringen förändrat omvärlden och myndigheternas arbetssätt: största delen av informationen behandlas numera i elektronisk form och datamängderna är stora. Samtidigt har bland annat bestämmelserna om skydd för personuppgifter ändrats.

Målet är att göra lagen tydligare 

Arbetsgruppen ska först och främst förtydliga och uppdatera lagen så att det även i fortsättningen är möjligt att fullfölja offentlighetsprincipen. Under årens lopp har erfarenheterna av offentlighetslagen i praktiken visat att vissa bestämmelser är svårtillämpliga. Ett av målen med uppdateringen är att undersöka om det går att förtydliga förhållandet mellan offentligheten för myndigheternas handlingar och skyddet för personuppgifter.

Dessutom utreds om offentlighetslagens tillämpningsområde bör utvidgas till att omfatta sammanslutningar som sköter offentliga förvaltningsuppgifter, sammanslutningar som helt ägs av ett offentligt samfund eller offentliga samfund, andra sammanslutningar som hör till kommunkoncerner samt sammanslutningar, stiftelser och föreningar som på grund av sin ställning och finansiering kan jämställas med dessa. Vidare ska gruppen bedöma betydelsen av användningen av offentliga medel som en faktor för att fastställa tillämpningsområdet.

De grundläggande lösningarna i lagen ändras inte. Till exempel sekretessgrunderna för handlingar kommer inte att revideras i någon större utsträckning.

Avsikten är att reformen ska vara klar i sin helhet under nästa regeringsperiod. Offentlig debatt och delaktighet är en viktig del av arbetet och gruppen fäster särskild uppmärksamhet vid dem.

Ytterligare information: 
Virpi Korhonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 100, [email protected]
Timo Makkonen, enhetschef, tfn 0295 150 230, [email protected]
Johanna Suurpää, avdelningschef, tfn 0295 150 534, [email protected]

Tillbaka till toppen