Hoppa till innehåll
Media

Lagförslag om verkställighet av böter på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2024 14.38
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet har berett ett förslag till ny lag om verkställighet av böter. Genom lagen blir bestämmelserna om indrivning av fordringar och myndigheternas uppgifter tydligare. Målet är att effektivisera indrivningen av fordringar och förenkla verkställighetsförfarandet. Lagstiftningsprojektet är kopplat till en reform av informationssystemet som Rättsregistercentralen använder för verkställande av straffrättsliga påföljder.

Med stöd av lagen om verkställighet av böter indrivs ett flertal av statens kontanta fordringar och andra påföljder som gäller egendom. De viktigaste är böter, brottsofferavgifter och olika administrativa påföljdsavgifter, till exempel avgift för trafikförseelse. Dessutom föreskrivs det i lagen om förfarandet vid bestämmande av förvandlingsstraff för böter, dvs. förvandling av böter till fängelse.

I den nya lagen föreslås enhetliga bestämmelser om verkställighet av administrativa påföljdsavgifter. För närvarande finns det bestämmelser om detta i flera olika lagar eller så saknas de helt och hållet. Det ska också föreskrivas tydligare om verkställighet av ekonomiska påföljder.

Förfarandet vid förvandlingsstraff för böter ska regleras tydligare. Förfarandet ska ske elektroniskt. När förvandlingsstraff verkställs ska utsökningens uppgifter överföras till Brottspåföljdsmyndigheten och automatiseras så långt som möjligt.

De övriga centrala ändringarna gäller bland annat verkställighet av fordringar i samband med brottsskada och förverkandepåföljder. Förverkandepåföljd betyder att egendom som hänför sig till ett brott döms förverkad till staten.

Lagförslaget är på remiss fram till den 23 augusti på webbplatsen utlåtande.fi.

Ytterligare information: Juho Martikainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 520, [email protected]

Begäran om utlåtande
 

 

Tillbaka till toppen