Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om offentliga samfunds skadeståndsansvar revideras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2021 16.27
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som bereder en reform av lagstiftningen om offentliga samfunds skadeståndsansvar. Dessutom finns det en uppföljningsgrupp som ska följa hur arbetsgruppen arbetar. Reformen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Allmänna bestämmelser om ersättning för skada som orsakats någon annan finns i skadeståndslagen. I lagen föreskrivs också under vilka förutsättningar staten, en kommun eller något annat offentligt samfund är skyldigt att ersätta en skada som orsakats i dess verksamhet. Skadeståndslagens bestämmelser om offentliga samfunds skadeståndsansvar har förblivit nästan oförändrade i snart 50 år. På grund av förändringarna i den offentliga förvaltningen och i lagens tillämpningsmiljö och i synnerhet på grund av den ökade betydelsen av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna är en reform nu nödvändig.

Arbetsgruppen har till uppgift att utreda hur skadeståndsansvaret för offentliga samfund och dem som utövar offentlig makt bör ses över och bereda behövliga författningsändringar. Arbetsgruppen ska särskilt utreda om det i lagen ska tas in uttryckliga bestämmelser om ersättning för kränkningar av de grundläggande fri- och rättigheterna eller de mänskliga rättigheterna som orsakats i ett offentligt samfunds verksamhet. Dessutom ska arbetsgruppen utreda om en skada som orsakats av felaktig eller försummad rådgivning från ett offentligt samfund ska ersättas i större utsträckning än för närvarande. 

Arbetsgruppen utvärderar också behovet av att utvidga statens skadeståndsansvar i samband med användningen av tvångsmedel och polisens befogenheter. Vidare granskas skadeståndsansvaret för ett offentligt samfund som ordnar offentliga tjänster.

Arbetsgruppens och uppföljningsgruppens mandatperioder fortsätter till utgången av maj 2022. Ordförande för arbetsgruppen är justitierådet, tidigare hovrättspresidenten Mikko Könkkölä.

Ytterligare information: 
Antti T. Leinonen, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 150 264, [email protected]
Ida-Sofia Liljavirta, specialsakkunnig, tfn 0295 150 017, [email protected]
 

Tillbaka till toppen