Hoppa till innehåll
Media

Möjligheten att kontrollera brottslig bakgrund ska utsträckas till frivilliga so

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2013 11.25
Pressmeddelande -

Det föreslås att förfarandet för kontroll av brottslig bakgrund utvidgas från arbete med barn till frivilliga som deltar i verksamhet bland barn.

Enligt förslaget är kontroll av brottslig bakgrund dock frivilligt och organisatören av frivilligverksamhet ska på vissa villkor ha rätt att begära ett straffregisterutdrag om en frivillig. Regeringen har den 10 oktober överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till lag om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn samt till lagar som har samband med den.

Organisatören av frivilligverksamhet ska avgöra om villkoren för att begära ett straffregisterutdrag uppfylls och huruvida ansökan ska göras. Ett allmänt villkor för att ett utdrag kan begäras är att den frivillige har gett sitt skriftliga samtycke till detta. Utdrag kan begäras när frivilliga anlitas för vissa uppdrag som anges närmare i lag. Det är fråga om sådana uppgifter som regelbundet och i väsentlig grad består i samvaro med minderåriga och innebär personlig kontakt med dem. Organisatören av frivilligverksamhet ska redan vid rekryteringen av frivilliga tydligt informera om sin avsikt att begära ett straffregisterutdrag om dem.

Målet med lagstiftningen är att skapa ett förfarande som främjar minderårigas trygghet, men som ändå inte orimligt försvårar möjligheterna att ordna frivilligverksamhet. I den föreslagna lagstiftningen har man också beaktat integritetsskyddet och skyddet av personuppgifter för dem som deltar i frivilligverksamhet.

Lagstiftningen syftar också till att påverka organisationernas verksamhetskultur så att de utöver kontroll av brottslig bakgrund även skulle fästa uppmärksamhet vid andra åtgärder som ökar de minderårigas trygghet. Dessa allmänna skyddsåtgärder är i praktiken ofta mycket effektivare med tanke på barnens säkerhet än enbart en granskning av straffregisterutdrag.

Kontrollen av brottslig bakgrund ska enligt förslaget omfatta uppgifter om bl.a. domar för sexualbrott, vissa våldsbrott, narkotikabrott och människohandel som meddelats i Finland samt motsvarande domar som meddelats i andra EU-medlemsstater.

Avsikten är att genom den föreslagna lagen delvis uppfylla kraven i EU-direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi som antogs år 2011.

Straffregisterutdrag ska lämnas ut av Rättsregistercentralen. Organisatören av frivilligverksamheten ska betala en avgift på 13,40 euro för utdraget.

En uppföljningsrapport om kontroll av brottslig bakgrund hos personer i anställningsförhållande har blivit klar

Arbets- och näringsministeriet har i dag get ut en rapport om hur väl lagstiftningen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn fungerar och vilka utvecklingsbehov det finns i lagstiftningen som trädde i kraft år 2003. Enligt rapporten anses den nuvarande lagstiftningen i huvudsak fungera väl, men till vissa delar kunde den dock utvecklas.

Informationen som samlats in för rapporten ska utnyttjas i fortsättningen när det görs en mer omfattande bedömning av utvecklingsbehoven i lagstiftningen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som deltar i verksamhet bland barn. Bedömningen ska göras i ett samarbete mellan arbets- och näringsministeriet och justitieministeriet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningssekreterare Mirja Salonen, tfn 02951 50440, e-post: fö[email protected]

Regeringens proposition bifogad till pressmeddelandet på nätet: http://justitieministeriet.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen