Hoppa till innehåll
Media

Skyldigheten att vidta förberedelser i beredskapslagen på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2023 10.05
Pressmeddelande
Beredskapslagen revideras.

Den arbetsgrupp som bereder en totalreform av beredskapslagen begär utlåtande om en promemoria om beredskapslagens bestämmelser om skyldigheten att vidta förberedelser. Promemorian innehåller de preliminära förslag för utveckling av bestämmelserna om skyldigheten att vidta förberedelser som arbetsgruppen lagt fram. Remissbehandlingen pågår 5.12.2023–15.2.2024.

Till samhällets resiliens har traditionellt ansetts höra en skyldighet för myndigheterna att förbereda sig på att klara av sina uppgifter under alla förhållanden och att också anpassa sin verksamhet till eventuella störningar och kriser. Förberedelsernas syfte är att förhindra att störningar och kriser uppkommer samt att vid behov ha förmågan att hantera sådana situationer och deras konsekvenser. Bestämmelser om skyldigheten att vidta förberelser finns i beredskapslagen. 

Bestämmelserna i den gällande beredskapslagen räcker inte som sådana till för att täcka alla behov av samhällelig beredskap. Arbetsgruppen anser att bestämmelserna om förberedelser i beredskapslagen bör preciseras avsevärt. Den föreslår till exempel mer detaljerade bestämmelser om förberedelsernas minimikrav på lagnivå. Arbetsgruppen anser det dessutom befogat att utvidga skyldigheten att vidta förberedelser till sådana sammanslutningar utanför myndighetsorganisationen som har lagstadgad skyldighet att sköta offentliga förvaltningsuppgifter.

Syftet med totalreformen av beredskapslagen är att revidera lagen så att den motsvarar en modern syn på samhällets övergripande säkerhet, på de faktorer som hotar säkerheten och på identifieringen av olika allvarliga hot och störningar. 

Som en del av begäran om utlåtande ges också möjlighet att mer allmänt ge synpunkter på utvecklandet av beredskapslagen och vilka synpunkter som bör beaktas vid lagberedningen i anslutning till totalreformen. Tanken är att ett utkast till regeringsproposition med förslag till ny beredskapslag separat sänds på remiss i slutet av 2024. Avsikten är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen hösten 2025.

Mer information:
Timo Makkonen, enhetschef, tfn 0295 150 230, [email protected]

Begäran om utlåtande

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen