Hoppa till innehåll
Media

Småmålsförfarandet och ökad användning av distansförbindelser kan förbättra tillgången till rättslig prövning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2023 9.20
Pressmeddelande

Vid justitieministeriet har det färdigställts två bedömningspromemorior som granskar möjligheterna att göra rättsprocesserna smidigare. I den ena bedöms ett förenklat rättegångsförfarande för mindre tvistemål och i den andra bedöms möjligheterna att främja användning av distansförbindelser vid rättegångar. Målet är att förbättra tillgången till rättslig prövning och att göra rättegångarna smidigare och förmånligare.

Enligt bedömningspromemorian om ett förenklat rättegångsförfarande, det vill säga ett småmålsförfarande, kan ett sådant förfarande vara ett förmånligare och enklare sätt att avgöra en mindre tvist i domstolen än en fullskalig rättegång. Det kan minska rättegångskostnaderna och förbättra tillgången till rättslig prövning. Dessutom kan förfarandet göra det lättare än för närvarande att driva sitt eget ärende utan biträde. I bedömningspromemorian utreds hurdant småmålsförfarandet kunde vara och bedöms dess konsekvenser preliminärt.

– Ett sådant förenklat rättegångsförfarande vore en välkommen reform, som skulle ha betydande positiva effekter. Domstolsbehandlingen av mindre tvistemål kunde bli billigare än för närvarande och tillgången till rättslig prövning kunde förbättras. Att föreskriva om ett helt nytt rättegångsförfarande är en omfattande reform som kräver noggrann beredning. Ändringen skulle också kräva mer resurser för domstolsväsendet, eftersom antalet tvistemål i så fall sannolikt kommer att öka, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I flera EU-länder har det föreskrivits om ett särskilt rättegångsförfarande för mindre tvister.

I samband med att bedömningspromemorian utarbetades lät justitieministeriet göra en enkätundersökning om hur människor och företag förhåller sig till ett eventuellt småmålsförfarande och tvistlösning i domstol. Enligt enkäten kan ett småmålsförfarande öka människors och företags vilja att behandla en mindre tvist i domstol.

Ökandet av möjligheterna att använda distansförbindelser kan göra rättegångar smidigare

I den andra bedömningspromemorian som färdigställts vid justitieministeriet granskas användningen av distansförbindelser vid rättegångar. Användningen av distansförbindelser vid domstolarna har ökat betydligt under de senaste åren, och genom att utveckla regleringen kan rättegångarna göras ännu smidigare. 

En mer flexibel reglering kunde bidra till att främja tillgången till rättslig prövning och minska kostnaderna som förorsakas av rättegångarna. Enligt bedömningspromemorian är det möjligt att utveckla användningen av distansförbindelser i rättegångar bland annat genom att ge domarna rätt att i vissa situationer delta i en muntlig förhandling via distanskontakt samt genom att öka domstolarnas prövningsrätt i fråga om användningen av distansförbindelser. Det är också möjligt att samla regleringen så att den bildar en enhetlig och konsekvent helhet.

Båda bedömningspromemoriorna har samband med statsminister Sanna Marins regeringsprogram, där ett av målen vad gäller utveckling av rättsstaten är fungerande rättsprocesser och rättssäkerhet. Som metoder anges bland annat att de totala rättegångstiderna ska förkortas och att rättegångskostnaderna ska minskas och göras smidigare bland annat med hjälp av digitalisering.

Bedömningspromemoriorna har sänts på remiss. Yttranden om dem kan ges i tjänsten Utlåtande.fi fram till den 24 mars.

Mer information: 
Oscar Byman, specialmedarbetare, tfn 029 516 1176, [email protected]
Jukka Siro, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 021, [email protected]

Bedömningspromemoria om småmålsförfarandet (på finska)

Bedömningspromemoria om användning av fjärranslutningar i rättegångar (på finska)

Utlåtande.fi (småmålsförfarandet)

Utlåtande.fi (användning av fjärranslutningar i rättegångar)

Översättningen av ministerns citat har redigerats den 18.1 kl. 17.10.   

Tillbaka till toppen