Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp utredde förverkligandet av teckenspråkigas rättigheter - se meddelandet på finskt teckenspråk

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2011 6.55
Pressmeddelande -

Den rättsliga ställningen och tjänsterna för teckenspråkiga varierar avsevärt mellan olika förvaltningsområden. För att förverkliga teckenspråkigas rättigheter krävs det enligt justitieministeriets arbetsgrupp samarbete över förvaltningsområdenas gränser så att de behövliga tjänsterna kan ordnas för teckenspråkiga.

Justitieministeriets arbetsgrupp kartlade hur de rekommendationer som gavs i betänkandet som utredde teckenspråkets juridiska ställning år 1996 i praktiken har förverkligats. I bakgrunden till arbetsgruppens arbete ligger även det språkpolitiska programmet för teckenspråken i Finland, som publicerades år 2010.

Teckenspråkigas rättigheter har tryggats genom grundlagen, men enligt arbetsgruppen har användare av teckenspråk beaktats i övriga lagar i varierande grad. Fast teckenspråkigas ställning på lagstiftningens nivå har förbättrats, har reformerna i praktiken inte alltid genomförts enligt förväntningarna.

Tillgången på teckenspråkig undervisning, dagvård och förskoleundervisning varierar regionvis och från skola till skola. Kommunerna har inte tillräckligt med resurser eller teckenspråkiga lärare. Inom dagvården finns det brist på teckenspråkig personal. Som eventuellt botemedel föreslår arbetsgruppen distansundervisning och användning av ambulerande lärare.

Enligt arbetsgruppen har centraliseringen av tolkningstjänster för teckenspråkiga varit en lyckad reform därför att den gjorde beslutsfattandet enhetligare och förbättrade klienternas jämlikhet. Det finns dock stora regionala skillnader i tillgången på tolkningstjänster. Även kvaliteten på tolkningstjänster ska förbättras.

Dessutom ska den myndighetsinformation och särskilt den kommunikation vid krissituationer som är avsedd för teckenspråkiga utvecklas. Teckenspråkiga bör få information på deras eget språk och de ska kunna larma hjälp vid nödsituationer. Det finns utrymme för förbättringar också beträffande forskningsverksamheten och kulturutbudet. Teckenspråkigas möjligheter att delta i planeringen av tjänsterna som är avsedda för dem framhävs i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vars ratificering bereds som bäst.

Det finns uppskattningsvis 4 000-5 000 döva och personer med nedsatt hörsel som använder teckenspråk i Finland. Läget är sämst för de cirka 100-400 användarna av finlandssvenskt teckenspråk. Det finlandssvenska teckenspråket håller på att försvinna utan snabba, omfattande åtgärder. Döva invandrare för med sig nya utmaningar. Antalet dem är cirka 120, bland vilka ryska utgör den största gruppen.

Material på teckenspråk finns bland annat på justitieministeriet valwebbplats på adressen www.vaalit.fi. Inom statsförvaltningen har det i någon mån utarbetats material på teckenspråk. Justitieministeriet informerar nu för första gången om ett nytt betänkande på teckenspråk.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, direktör Johanna Suurpää, JM, tfn 09 1606 7800, arbetsgruppens sekreterare, överinspektör Reetta Peltonen, JM, tfn 09 1606 7931, e-post: fö[email protected] och chefen för teckenspråksenheten Pirkko Selin-Grönlund, Finlands Dövas Förbund rf, tfn 050 536 7810, e-post: [email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen