Hoppa till innehåll
Media

Utredning kartlägger metoder för att stärka de inhemska minoritetsspråkens ställning i lagstiftningen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2024 9.01
Pressmeddelande

Justitieministeriet har publicerat en utredning som ur grundlagens perspektiv behandlar språkgruppers rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Språkgrupperna har stort handlingsutrymme att upprätthålla sitt språk och sin kultur. Det allmänna kan stödja språkgrupperna till exempel genom skyldigheten att trygga de grundläggande och mänskliga rättigheterna och genom en lagtolkning som förhåller sig positiv till de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

I utredningen behandlas särskilt de inhemska minoritetsspråken i Finland, dvs. samiska, romani, karelska, finskt teckenspråk och finlandssvenskt teckenspråk.

Det är en juridisk utredning där man granskar vad den i grundlagen tryggade rätten att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur innebär. I utredningen kartlades dessutom metoder för att stärka de inhemska minoritetsspråkens ställning i lagstiftningen. Utöver grundlagen granskas i utredningen också den nationella lagstiftningen i stort och eventuella ändringsbehov i den. Enligt utredningen kan de inhemska minoritetsspråkens ställning stärkas i lagstiftningen till exempel i fråga om småbarnspedagogik, undervisning och medier. Även den allmänna skyldigheten i grundlagen att trygga de språkliga rättigheterna stöder främjandet av de språkliga rättigheterna.

Ansvaret för att upprätthålla och utveckla språket och kulturen ligger hos minoritetsgrupperna 

Minoritetsgrupperna har stort handlingsutrymme att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Det allmänna har ingen allmän skyldighet att stödja tillgodoseendet av de språkliga och kulturella rättigheterna för alla minoritetsgrupper. En central aspekt med tanke på tillgodoseendet av minoritetsspråkgruppers rättigheter är huruvida det i grundlagen uttryckligen förutsätts att närmare bestämmelser om gruppens språkliga rättigheter utfärdas genom lag. Grundlagen förutsätter reglering i fråga om samerna och de teckenspråkiga. Internationella avtal ger möjligheten att trygga olika minoritetsspråk på olika sätt, till exempel baserat på hur mycket minoritetsspråket talas.  

Utredningen har gjorts av Maija Dahlberg, biträdande professor i offentlig rätt vid Östra Finlands universitet, på uppdrag av justitieministeriet. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo främjas de språkliga rättigheterna genom att genomförandet av de åtgärder som anges i nationalspråksstrategin och det språkpolitiska programmet fortsätter. Utredningen är en del av åtgärderna i det språkpolitiska programmet.

Mer information:
Maija Dahlberg, biträdande professor i offentlig rätt, Östra Finlands universitet, tfn 050 4423352, [email protected] 
Pamela Sarasmo, regeringssekreterare, justitieministeriet, tfn 0295 150 077, [email protected]

Utredning om de inhemska minoritetsspråkens statsförfattningsrättsliga ställning – särskilt innehållet i och tolkningen av 17 § 3 mom. i grundlagen

Tillbaka till toppen