Regnbågsbegrepp

Känner du till regnbågsbegreppen och lagstiftningen i anknytning till dem? Bekanta dig med den komprimerade ordlistan om könsmångfald och sexuell läggning. Ordlistan finns på finska, svenska och nordsamiska.

Inom projektet Rainbow Rights utvecklas kommunernas likabehandlingsplanering och främjas likabehandling av sexuella minoriteter och könsminoriteter på lokal nivå. Den här ordlistan har sammanställts för att stödja en kartläggning av kommunernas likabehandlingsplanering som genomförs av Kommunförbundet i september–oktober 2017

Ordlista

Diskrimineringslag – Den nya lagen trädde i kraft i början av år 2015. Den syftar till att främja likabehandling och förebygga diskriminering samt att effektivisera rättssäkerheten för den som utsatts för diskriminering. Enligt 8 § i diskrimineringslagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Läs mer här.

Likabehandlingsplan –  Likabehandlingsplanen är en bedömning som lagen förutsätter att myndigheten, läroanstalten och arbetsgivaren gör upp om jämställdhetssituationen och en plan över de konkreta åtgärder som vidtas för att främja jämställdhet i verksamheten eller i arbetsgivarens roll.

Jämställdhetslag - Jämställdhetslagen syftar till att förhindra diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt till att förbättra kvinnans ställning i synnerhet i arbetslivet. Lagen reviderades senast i samband med att den nya diskrimineringslagen trädde i kraft början av 2015. I jämställdhetslagen skrevs då bland annat in förbudet att diskriminera någon på grund av könsidentitet och könsuttryck och skyldigheten att förebygga sådan diskriminering. Jämställdhetsskyldigheten utsträcktes till att omfatta också grundskolan.

Jämställdhetsplan - En jämställdhetsplan är ett verktyg för att främja jämställdhet i en organisation. Jämställdhetslagen definierar olika skyldigheter för arbetsplatser, läroanstalter och myndigheter att främja jämställdhet samt vad som ska ingå i en jämställdhetsplan. En organisation kan omfattas av flera skyldigheter.

Sexuell minoritet - I Finland används ofta begreppet sexuell minoritet om det som i Sverige oftast benämns under det övergripande HBTIQ, där även transpersoner och queera ingår. Med sexuell minoritet avses personer som är inte är heterosexuella, t.ex. homosexuella, lesbiska, bisexuella, pansexuella och även asexuella. Alla människor ingår ändå i mångfalden av sexuella läggningar.

Könsminoritet används ibland som ett samlingsbegrepp för transpersoner och personer med intersexvariationer (interkönade). Ordet är en direktöversättning av finskan “sukupuolivähemmistö” och används inte allmänt på svenska och inte alls i Sverige. I stället för att betona minoritetsperspektivet kan man tala om den specifika grupp som avses eller tala om könsmångfald som beskriver könsvariationerna bland alla människor.

Transperson är ett samlingsbegrepp för personer vars kön (könsidentitet) eller könsuttryck skiljer sig från det kön som definierades för dem vid födseln. Trans omfattar såväl binära (kvinnor, män) som ickebinära transpersoner (t.ex. genderqueer) samt bl.a. transvestiter. Många binära transpersoner är helt enkelt kvinnor eller män. För en del är trans är en så viktig del av deras identitet att de vill synliggöra det i hur de benämner sig, t.ex. transkvinna, transman, transfeminin, transmaskulin.

Transkönad - I Finland används ibland begreppet transkönad som motsvarighet till finskans “transsukupuolinen”. I allmänhet är det bättre att använda trans eller transperson då det går, eftersom transkönad inte används alls i Sverige.

Intersex - Interkönad är det ord som i Finland används för personer med intersexvariationer. Ibland används begreppet intersexuell. Den medicinska diagnosen intersexualism innebär någon form av medfött tillstånd där könsorganens utseende, ens kromosomuppsättning eller utvecklingen av testiklar eller äggstockar inte följer vad som förväntas enligt den heteronormativa könsuppdelningen man–kvinna. I de flesta länder, inklusive Finland, tilldelas även interkönade personer ett juridiskt kön vid födseln. Bland personer med intersexvariationer förekommer en mångfald av könsidentiteter och könsuttryck.

Könsidentitet är den identitet gällande kön en person har själv. Ingen annan kan bestämma vilket kön en annan person har (inte ens läkare eller psykologer) och alla bör ha bestämmanderätt över sin egen könsidentitet.

Könsuttryck betyder att man genom bl.a. klädstil, frisyr, röst och kroppsspråk kan uttrycka kön.

Källan och mer information:

https://www.thl.fi/fi/web/jamstalldhet/framjande-av-jamstalldhet/ordlista#Transperson

https://www.regnbagsankan.fi/utbildning-skolbesok/fakta-om-hbtiq/

Projektet Rainbow Rights har beviljats finansiering ur EU:s program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap.