Hoppa till innehåll
Media

EU-ministrarna  den fria rörligheten för personer med funktionsnedsättning

arbets- och näringsministerietjustitieministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2023 12.38
Pressmeddelande

På EU-ländernas möte för ministrarna med ansvar för sysselsättning och socialservice i Bryssel den 27 och 28 behandlas bland annat det europeiska funktionshinderkortet. Utöver det ska de också diskutera gröna avtal på arbetsplatser, EU:s handlingsplan mot rasism samt social investering.  Finlands representant vid mötet är social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso. 

I Bryssel den 27 och 28 november 2023 sammanträder rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård och konsumentfrågor i en sammansättning som består av ministrarna med ansvar för sysselsättning och socialservice.    

Förslaget om funktionshinderkortet till behandling

Rådet behandlar som bäst ett direktivförslag som gavs av Europeiska kommissionen i september där det föreslås att det europeiska funktionshinderkortet och det europeiska parkeringstillstånd som är avsett för personer med funktionsnedsättning ska införas i alla medlemsländer. Rådet har för avsikt att godkänna de allmänna riktlinjerna i frågorna. 

I Finland anser man att initiativet är viktigt och att det främjar den fria rörligheten för personer med funktionsnedsättning. Initiativet främjar genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Finland har varit ett av pilotländerna för funktionshinderkortet, och Finlands erfarenheter av användningen av kortet är positiva. Finland har också varit aktivt med och påverkat vad initiativet ska innehålla. De mål som Finland prioriterar har beaktats bra i förslaget. 

Arbetet mot rasismen tas upp till diskussion


I rådet ska ministrarna föra en principdiskussion om EU:s handlingsplan mot rasism för åren 2020-2025. Kommissionen har strävat efter att genomföra handlingsplanen i hela EU, och medlemsländerna har fått stöd av kommissionen i arbetet med sina nationella åtgärdsprogram mot rasism.  

EU:s handlingsplan mot rasism är i linje med den politik som Finland verkställer. Regeringen har meddelat att den förbinder sig att främja jämlikhet och minska diskrimineringen och rasismen. Enligt Finland är det viktigt att bekämpa rasism och diskriminering inom alla sektorer och på alla nivåer.  

Under måndagen den 27 november ska ministrarna också föra en annan principdiskussion. Temat för den är de gröna avtalen på arbetsplatserna, dvs. hur man kan beakta konsekvenserna för miljön och klimatförändringen när man ingår avtal. Ministrarna diskuterar de åtgärder som EU, medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter kan vidta för att främja miljövänligt förhandlande om arbetskollektivavtal. Dessutom kommer ministrarna också att uppmanas att anta 2023 års sysselsättningsriktlinjer för medlemsländerna. 

Tisdagen den 28 november ska ministrarna diskutera principerna när det gäller social investering.  

Många slutsatser att godkänna 

Ministrarna har som mål att godkänna flera slutsatser under mötet. Till de slutsatser som behöver godkännas hör först och främst de slutsatser som handlar om att de allomfattande vårdsystemen ska ersättas av modeller som beaktar helheten, individen och samfund bättre, inklusive könsperspektivet. Slutsatserna innefattar till exempel småbarnspedagogiken och långtidsvården.  Förutom dessa slutsatser ska man också godkänna slutsatserna om digitaliseringen vid samordningen av systemen för social trygghet och de slutsatser som bygger på Europeiska revisionsrättens rapport om stödet för personer med funktionsnedsättning. Även ordförandeskapets slutsatser om arbetsplatsdemokratin tas upp för godkännande. Finland kommer att kunna godkänna samtliga slutsatser.

Under lunchen ska ministrarna diskutera hur den gröna och den digitala omställningen inverkar på uppsägningsskyddet. 


Mer information:

Nuutti Hyttinen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 163 073
Pasi Korhonen, direktör för internationella ärenden, social- och hälsovårdsministeriet, tfn  0295 163 175
Satu Leino, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 498
Mia Luhtasaari, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 130
Jenni Heikka, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 163
E-postadresserna har formen [email protected]

Tillbaka till toppen