Hoppa till innehåll
Media

Åklagarnas behörighet utvidgas från början av år 2012

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2011 10.24
Pressmeddelande -

Behörigheten för åklagare på lokal nivå, dvs. häradsåklagare och biträdande åklagare, utvidgas från början av nästa år från åklagarämbetets verksamhetsområde till hela landet.

Ändringen är en del av reformen som träder i kraft den 1 januari 2012, i vilken bestämmelserna om åklagarverksamhet samt åklagarväsendets förvaltning och organisation som tidigare ingick i flera olika lagar samlades i en lag om åklagarväsendet. Till övriga delar motsvarar lagen nuläget.

Åklagarna behöver utvidgad regional behörighet t.ex. i fall där ett brottmål sträcker sig utanför det egna ämbetsverkets verksamhetsområde. Hittills har åklagaren begärt tillstånd av riksåklagaren för att få befogenhet att agera utanför sitt eget område Det årliga antalet sådana tillstånd har varit 100-200. Även om verksamhetsområdet utvidgas sköter de lokala åklagarna dock också framöver huvudsakligen brottmål inom deras eget område.

I förordningen som kompletterar lagen föreskrivs för första gången om möjligheten att utse åklagare att tjänstgöra i specialist- eller nyckelåklagaruppgifter inom sitt specialiseringsområde

Efter årsskiftet ska åklagarna inte längre å tjänstens vägnar vara köpvittnen.

Ändringar i servicebyråerna

Två servicebyråer dras in vid årsskiftet, dvs. Reso servicebyrå vid åklagarämbetet i Västra Finland och Äänekoski servicebyrå vid åklagarämbetet i Mellersta Finland. Indragningen av servicebyråerna påverkar inte medborgarnas tillgång till service, eftersom åklagarna har mycket få tjänster som riktar sig till allmänheten. Oftast kan åklagaren kontaktas per telefon eller per e-post.

Från början av år 2012 finns det 13 åklagarämbeten. Utöver de huvudsakliga verksamhetsställena finns det 25 servicebyråer.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Leena Kuusama, (JM), tfn (09) 1606 7734 och
statsåklagare Christer Lundström, Riksåklagarämbetet, tfn 029 562 20817

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen