Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp anser att självstyrelselagen för Åland ska reformeras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2013 12.05
Pressmeddelande -

Justitieministeriets parlamentariska arbetsgrupp anser att självstyrelselagen för Åland ska reformeras så att en modernare och mer flexibel lag kan fås till stånd. Man borde överväga att utveckla lagen så att den skulle vara mer allmängiltig beträffande behörighetsfördelningen. Enligt arbetsgruppen skulle detaljerna kunna regleras med en vanlig lag som stiftas med lagtingets bifall.

Arbetsgruppen hade till uppgift att preliminärt kartlägga hur Ålands självstyrelse fungerar samt om det finns behov av att utveckla självstyrelsen. Ändringar i självstyrelselagen för Åland kan antas enbart i grundlagsordning, och därtill förutsätter lagändringen beslut av Ålands lagting med två tredjedelars majoritet.

Arbetsgruppen anser att självstyrelselagen i huvudsak har fungerat väl. I enskilda frågor finns dock behov att ändra den. Arbetsgruppen konstaterar att en modernisering av självstyrelselagen förutsätter att ärendet bereds grundligt. Ett beredningsorgan som senare tillsätts av statsrådet och Ålands landskapsregering ska svara för denna fortsatta beredning.

Arbetsgruppen anser att den politiska dialogen mellan landskapet och riket bör utökas. Utveckling av självstyrelsen innebär att landskapets ansvar växer när det gäller skötseln av egna angelägenheter, i synnerhet sådana som gäller ekonomin. Finlands EU-medlemskap begränsar dock delvis rörelsefriheten. Arbetsgruppen betonar att Ålands inflytande i EU-ärenden som gäller landskapet måste säkerställas.

På Åland har beskattningsrätt lyfts fram som ett lagstiftningsområde inom vilket det finns ett behov av att omedelbart överföra behörighet från staten till landskapet. Enligt arbetsgruppen kan skattebehörighet inte i sin helhet överföras till landskapet, men man skulle kunna utreda möjligheterna att ändra systemet så att de skatter som uppbärs på Åland skulle intäktsföras direkt i landskapets budget. Arbetsgruppen betonar att en överföring av beskattningsbehörighet till landskapet inte ska få leda till osund skattekonkurrens. Överföringen skulle också förutsätta att de problem som gäller EU-rätt och internationella relationer kan lösas.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Sten Palmgren, tfn 02951 50160
konsultativ tjänsteman Janina Groop-Bondestam, tfn 02951 50334
e-post: [email protected]

Ålands självstyrelse i utveckling

Tillbaka till toppen