Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp: Brist på frivillighet bör bli rekvisit för våldtäkt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2020 10.30
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet föreslår att lagstiftningen om sexualbrott ska revideras. En betydande ändring är att våldtäktsbrotten blir samtyckesbaserade.

Ändringen går ut på att ett centralt rekvisit för våldtäkt blir samlag med en person som inte deltar frivilligt. Frivilligheten eller avsaknaden av den kan framgå t.ex. av ett verbalt uttryck, gester eller annan handling. Ett centralt rekvisit också vid andra sexualbrott än våldtäkt föreslås vara avsaknaden av frivillighet hos föremålet för gärningen.

Den föreslagna regleringen begränsar inte sexuellt umgänge som inte kränker någon annans sexuella självbestämmanderätt.

En tydligare reglering säkerställer att ett fokus läggs på målsägandens frivillighet i alla skeden av straffprocessen. För närvarande ligger tyngdpunkten i rekvisitet för våldtäkt på användning av våld eller hot om våld.

- Totalreform av lagstiftningen om sexualbrott är en av de mest betydande reformerna vid justitieministeriet under den här regeringsperioden. Jag anser att det är mycket viktigt att stärka den sexuella självbestämmanderätten och den personliga integriteten. Brottsoffrets ställning måste förbättras och regleringen ändras så att den bättre stämmer överens med nuvarande uppfattningar. En synnerligen viktig ändring är att våldtäktsbrotten blir samtyckesbaserade. Arbetsgruppens förslag sänds nu på en omfattande remiss. I samband med den fortsatta beredningen kommer remissvaren att gås igenom noggrant innan det slutliga innehållet i den kommande regeringspropositionen fastställs, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Sexuellt övergrepp tas in som ny brottsbenämning

Arbetsgruppen föreslår att bestämmelsen om tvingande till sexuell handling ersätts med en ny bestämmelse om sexuellt övergrepp. Den avses gälla andra allvarliga gärningar än samlag. Straffskalan är fängelse från 4 månader till 4 år, det vill säga strängare än den nuvarande straffskalan för tvingande. Det föreskrivs även om grova former av sexuellt övergrepp.

Straffbarheten för sexuella trakasserier utvidgas också till andra gärningar än beröring. Bestämmelsen ska i betydligt större utsträckning än för närvarande omfatta situationer i vardagen där någon trakasseras sexuellt. Det avses vara straffbart att trakassera någon verbalt, att visa ett meddelande eller en bild, att ta en bild av någon annan eller att blotta sig. En förutsättning är också att gärningens allvar kan jämställs med beröring.

Olovlig spridning av en sexuell bild ska vara straffbar. Bestämmelsen är ny och gäller visande och spridning av sexuella bilder eller videor utan tillstånd av den person som uppträder på bilden. För närvarande bedöms dessa gärningar som ärekränkning eller spridande av information som kränker privatlivet.

Särskilda bestämmelser om sexualbrott mot barn

Arbetsgruppen föreslår att bestämmelserna om sexualbrott mot barn under 16 år ska åtskiljas från de bestämmelser som gäller vuxna. Skyddet för barnens integritet stärks och regleringen förtydligas.

I regleringen införs en ny åldersgräns på 12 år. Sexuella handlingar mot barn under 12 år ska kunna bestraffas som barnvåldtäkt eller sexuellt övergrepp mot barn. Det behövs ingen bedömning av om barnet deltagit frivilligt. Det föreslås att minimistraffet för barnvåldtäkt ska vara fängelse i 2 år, medan det för motsvarande gärningar för närvarande är ett år.

De ändringar som arbetsgruppen föreslår innebär att området för gärningar som bestraffas som sexualbrott utvidgas och att straffen skärps. I synnerhet straffen för sexualbrott som inbegriper könsumgänge med barn skärps. Ändringarna bedöms öka fängelsestraffen och kostnaderna för dem.
 
I arbetsgruppens betänkande ingår Amnesty International Finlands avdelning rf:s avvikande mening.

Ytterligare upplysningar: 
Otto Andersson, specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]
Sami Kiriakos, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 054, [email protected]

Totalreform av lagstiftningen om sexualbrott 
 

Tillbaka till toppen