Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att offentlighetslagen revideras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2023 13.30
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet föreslår att en ny offentlighetslag stiftas för att förtydliga och uppdatera lagen. Arbetsgruppens betänkande är nu på remiss.

Syftet med reformen är en tydligare och mer fungerande allmän lag som reglerar offentligheten i myndigheternas verksamhet. Lagen ska främja öppenheten i samhället och motsvara kraven i dagens samhälle.

Arbetsgruppen föreslår att offentlighetslagens tillämpningsområde utvidgas så att lagen i fortsättningen tillämpas mer heltäckande på skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter och inte enbart på utövning av offentlig makt. Lagen ska dessutom tillämpas på samfund eller stiftelser som kontrolleras av ett offentligt samfund eller ett statligt affärsverk och på dottersammanslutningar till den del de bedriver annan verksamhet än ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden.

Genom arbetsgruppens förslag förtydligas bestämmelserna om behandlingen av begäranden om information och preciseras definitionen av myndighetshandlingar. I propositionen ingår också ett förslag om samordningen av skyddet för personuppgifter och offentlighetsprincipen. Dessutom föreslås det att bestämmelserna om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter delvis ändras för att göra bestämmelserna flexiblare.

Uppdateringen av lagen har beretts av en arbetsgrupp med bred sammansättning. Arbetsgruppen var inte till alla delar enig i sitt arbete.

Justitieminister Leena Meri tackar arbetsgruppen för dess arbete för att bedöma behoven att uppdatera offentlighetslagen. Ministern hoppas på omfattande respons på arbetsgruppens förslag.
– Efter att ha granskat betänkandet och noggrant gått igenom remissvaren bedömer vi de fortsatta åtgärderna för att uppdatera lagen, konstaterar minister Meri. 

Utlåtanden om betänkandet kan lämnas i utlåtandetjänsten fram till den 16 februari 2024.
Betänkandet översätts till svenska i sin helhet. När översättningen blivit klar förlängs remisstiden för betänkandet på svenska så att tidsfristen motsvarar remisstiden för betänkandet på finska.

Ytterligare information:
Liisa Leppävirta, lagstiftningsråd, tfn 029 515 0136, [email protected]  
Olli Mäenpää, arbetsgruppens ordförande, professor, tfn 050 535 5834, [email protected]

Uppdatering av offentlighetslagen. Arbetsgruppens betänkande.
Läs mer om projektet för uppdateringen av offentlighetslagen.

Tillbaka till toppen