Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska utreda möjlighet till införande av åtalsförhandling

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2011 7.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp ska utreda möjligheten att införa åtalsförhandling i rättssystemet. Därtill ska arbetsgruppen utreda möjligheterna att utveckla förfarandet vid åtalseftergift. Avsikten är att komplettera lagen bl.a. med bestämmelser om åklagarens skyldighet att motivera sina beslut.

Arbetsgruppens syfte är att i mån av möjlighet bereda sådana bestämmelser om åtalsförhandling som smidigt skulle anknytas till den finländska straffprocessen och dess praxis. Enligt uppdraget ska de nya bestämmelserna underlätta inriktningen av myndighetsresurserna, effektivisera myndighetsverksamheten och snabba upp förundersökning, åtalsprövning och domstolsbehandling i brottmål, dock på så sätt att den brottsmisstänktes och målsägandens rättigheter samtidigt tryggas.

Åtalsförhandling är inte ett möjligt alternativ i de fall den strider mot samhällets eller den enskildes vägande intresse. När användningsområdet för åtalsförhandling bestäms, ska det övervägas om tillämpningsområdet kan vara allmänt eller om det borde begränsas på något sätt, till exempel till att omfatta endast stora ekobrottmål.

Därtill ska arbetsgruppen bereda bestämmelser om åklagarnas skyldighet att motivera sina beslut, med beaktande av åklagarväsendets särdrag och betydelsen av motiveringar både till den som beslutet gäller och allmänt. Det finns för närvarande inga bestämmelserom åklagarnas skyldighet att motivera sina beslut i lagen, utan riksåklagarens anvisningar tillämpas i ärendet. I jämförelse med andra myndigheter är situationen exceptionell och även problematisk, för rätten att få motiverade beslut tryggas enligt grundlagen genom lag.

Arbetsgruppen ska överväga om ett beslut om åtalseftergift av påföljdskaraktär i fortsättningen ska utformas på så sätt att det i avgörandet endast tas ställning till förutsättningar för väckande av åtal och inte längre till frågan om den misstänkte anses ha begått ett brott eller inte. För närvarande anses det att ett sådant beslut om åtalseftergift innefattar åklagarens ställningstagande om att personen gjort sig skyldig till ett brott, men att man i detta fall beslutat att inte vidta ytterligare myndighetsåtgärder i ärendet.

Arbetsgruppen ska vara klar med sitt förslag före utgången av april 2012.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 09 1606 7708

Närmare information om projektet (på finska)

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen