Hoppa till innehåll
Media

Bedömningspromemoria om brottsskadelagen på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.7.2021 10.52
Pressmeddelande

Justitieministeriet har gett ut en bedömningspromemoria om behoven att ändra brottskadelagen i syfte att förbättra ersättningsskyddet för brottsoffer och närstående till den som omkommit vid brott mot liv.

Bestämmelser om rätten att få ersättning av staten för brottsskador finns i brottsskadelagen. Lagen syftar till att trygga i synnerhet brottsoffrets ställning och överlevnad vid skador till följd av ett brott, men i vissa fall har även brottsoffrets närstående rätt till ersättning. Även om gärningsmännen i princip ska ansvara för ersättandet av skador de orsakat är dessa personer ofta mindre bemedlade och därför är det i praktiken inte möjligt att få ersättning av dem. Syftet med brottsskadelagen är att trygga offrets ställning och överlevnad också i sådana situationer där ersättning inte fås av gärningsmannen. Med tanke på brottsoffer är det viktigt att det finns ett rättvist och välfungerande system enligt vilket man i viss utsträckning ersätter de skador som orsakats av brottet med statliga medel.

I promemorian har man bedömt behoven att ändra brottskadelagen i syfte att förbättra ersättningsskyddet för brottsoffer och närstående till den som omkommit vid brott mot liv. De föreslagna ändringarna gäller ersättningens maximibelopp, ersättning för lidande till den avlidnes närstående vid brott mot liv, rätt till ersättning för lidande även då den kränkning som brottsoffret har utsatts för genom den straffbara gärningen har lett till diskriminering, slopande av grundavdraget, en förhandsförbindelse av Statskontoret om ersättning för terapikostnader samt Statskontorets rätt att få information. 

Bakom bedömningspromemorian ligger målet enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram att säkerställa brottsoffer och anhöriga till offer för brott mot liv möjlighet att få ersättning från Statskontoret.

Bedömningspromemorian har skickats på omfattande remiss och kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi till och med den 3 september 2021 (materialet endast på finska).

Ytterligare information:
Riitta Haapasaari, lagstiftningsråd, tfn 0295 150139, [email protected]

Tillbaka till toppen