Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bedömningspromemoria om förkortning av förvaringstider för betalningsanmärkningar på remiss

Justitieministeriet
10.7.2020 9.46
Pressmeddelande

Justitieministeriet har färdigställt en bedömningspromemoria om förkortning av förvaringstiderna för anteckningar om betalningsstörningar (betalningsanmärkningar). Framför allt har man utrett om det är möjligt att förkorta förvaringstiderna för betalningsanmärkningar redan innan ett positivt kreditupplysningsregister tas i bruk.

Nästan 400 000 finländare har en anteckning om betalningsstörning. Överskuldsättning är ett mycket allvarligt problem och regeringen har ingripit i olägenheten på många olika sätt. I enskilda fall kan det vara oskäligt att betalningsanmärkningen kvarstår i registret efter att den skuld som orsakat betalningsstörningen har betalats. Betalningsanmärkningarna har långtgående konsekvenser, och därför bör ändringarna bedömas omsorgsfullt. Vid bedömningen ska också de krav som hänför sig till skyddet för personuppgifter beaktas.

Enligt justitieministeriets bedömningspromemoria är de nuvarande förvaringstiderna för betalningsanmärkningar betryggande med tanke på kreditgivarnas verksamhet. Uppgifterna om betalningsanmärkningar är viktiga när kreditgivarna bedömer kreditrisken för kreditsökande. Vid bedömningen av kreditvärdigheten är det väsentliga inte enbart att veta att inga skulder är obetalda vid just den tidpunkten. Kreditrisken påverkas nämligen också av eventuella betalningsförsummelser under den närmaste tiden före bedömningen. 

I bedömningspromemorian konstateras att en förkortning av förvaringstiderna för betalningsanmärkningar minskar den väsentliga information som behövs vid bedömningen av kreditrisken. Numera är betalningsanmärkningar den enda möjligheten för kreditgivaren att på ett täckande sätt ta reda på om kreditsökanden eventuellt har gjort sig skyldig till allvarliga betalningsförsummelser. Att utreda betalningsförsummelser med hjälp av kontouppgifter eller ett intyg ur utsökningsregistret gör kreditgivningen mer komplicerad och ökar kostnaderna. Förkortade förvaringstider för anteckningar om betalningsstörningar kan enligt bedömningspromemorian också leda till att kreditförlusterna ökar. Om bedömningen av kreditvärdigheten försvåras kommer vissa kunder som nu får kredit inte nödvändigtvis längre att få det i fortsättningen.

Under ledning av justitieministeriet pågår som bäst beredningen av ett positivt kreditupplysningsregister. Avsikten är att registret ska kunna tas i bruk åtminstone i fråga om konsumentkrediter under våren 2023. Efter det kan kreditgivarna lättare och tillförlitligare än för närvarande vid bedömningen av kreditvärdigheten beakta även andra uppgifter än betalningsanmärkningar. Följaktligen medför inte ens avsevärt förkortade förvaringstider för betalningsanmärkningar några negativa konsekvenser för kreditgivningen.

Under beredningen av bedömningspromemorian gav riksdagen en kläm där den förutsatte att regeringen påskyndar ändringen av lagstiftningen om  betalningsanmärkningar. Enligt riksdagens kläm ska de som har betalat de belopp som ligger till grund för en anmärkning avföras ur registret inom en månad efter betalningen. 

Bedömningspromemorian har skickats på remiss och kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi fram till den 21 augusti 2020. Remissinstanserna ombeds samtidigt yttra sig om konsekvenserna av den lagstiftningsändring som riksdagen förutsätter. 

Mer information:
Katri Kummoinen, enhetschef, tfn 0295  150  266, [email protected], (till den 10 juli 2020) 

Virpi Koivu, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 071, [email protected]

Mer om projektet

Utlåtande.fi
 

Tillbaka till toppen