Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beredningen av två ämbetsverk inleds

Justitieministeriet
9.4.2021 10.44
Pressmeddelande

Justitieministeriet har inlett arbetet med att ordna rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten till ett riksomfattande ämbetsverk och specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen till ett ämbetsverk. Avsikten är att ämbetsverken ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2023.

Ämbetsverken avses vara separata bokföringsenheter, fristående från ministeriet. Inga ändringar görs i de nuvarande placeringsorterna.

Ämbetsverksreformerna bereds av två projektgrupper med en gemensam styrgrupp. De svarar tillsammans för planeringen, beredningen och inrättandet av ämbetsverken.

Sex rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt ombildas till ett ämbetsverk

För närvarande finns det sex rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt som tillhandahåller rättshjälps- och intressebevakningstjänster samt tjänster för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning. Rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsbyråerna finns på olika håll i Finland.

Justitieministeriet har låtit göra utredningar om inrättandet av en riksomfattande rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet 2017 och 2020. I den senaste utredningen föreslogs att det inrättas en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet som består av centralförvaltningen samt rättshjälps- och intressebevakningsbyråerna. I utredningen föreslogs inga ändringar i ämbetsverkens nuvarande placeringsorter. Den beredning som nu inletts görs utifrån utredningarna.

Under höstens remissbehandling fick inrättandet av en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet ett brett understöd. Inrättandet av myndigheten ansågs möjliggöra en effektivare och enhetligare utveckling och en bättre fördelning av resurser till de olika funktionerna.

Specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen sammanförs till ett gemensamt ämbetsverk

I anslutning till justitieministeriet finns flera fristående myndigheter, av vilka en del är små: barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, underrättelsetillsynsombudsmannen, dataombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) och Olycksutredningscentralen. För närvarande producerar justitieministeriet stödtjänster också för dessa specialmyndigheter.

Justitieministeriet har 2019 och 2020 låtit granska möjligheterna att centralisera specialmyndigheternas förvaltnings- och stöduppgifter så att deras självständiga ställning inte äventyras och deras verksamhetsfält inte ändras. I utredningen från 2020 preciserades hur man kan ordna gemensamma administrativa tjänster för de decentraliserade byråerna och samtidigt trygga deras självständighet och oberoende. Dessutom föreslogs det i utredningen att konkursombudsmannens byrå och konsumenttvistenämnden ska fogas till det sammanslagna ämbetsverket. Senare har man kommit överens om att också rättegångsbiträdesnämnden kan bli en del av det ämbetsverk som inrättas. I utredningen föreslogs inga ändringar i ämbetsverkens nuvarande placeringsorter.

Enligt planerna ska ämbetsverket bildas av självständiga myndigheter och en enhet som producerar förvaltningstjänster för dessa. Syftet med reformen är att ordna de berörda myndigheternas administrativa tjänster så att de bättre än tidigare stöder verksamheten.

Beslut om tillsättande (på finska)

Mer information:

Projektet för att inrätta en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet:

Antti Leinonen, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 150 264, [email protected]

Utredning om en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet (på finska)

Sammandrag av utlåtandena (på finska)

Projektet för att inrätta en gemensam specialmyndighet inom justitieförvaltningen:

Tapio Laamanen, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 150 290, [email protected]

Utredning om omorganiseringen av stöd- och förvaltningsfunktionerna vid specialmyndigheterna inom justitieministeriets förvaltningsområde (på finska)

Sammandrag av utlåtandena (på finska)

Tillbaka till toppen