Hoppa till innehåll
Media

Det finns sätt att minska våld

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2011 9.00
Pressmeddelande -

Enligt nya undersökningar har våld på arbetsplatserna ökat och i parrelationer utsätts också män, lika mycket som kvinnor, för våld. Olika undersökningar och projektbedömningar har dock visat att det finns sätt att förebygga och minska våld.

Minskandet av våld förutsätter branschövergripande och ofta långvarigt arbete. Arbetet innebär fortsatt utbyte av erfarenheter, projektbedömningar och att det dras lärdom av projekten. Därför har Rådet för brottsförebyggande samlat information om bra sätt att minska och förebygga våld på en ny webbplats som finns på adressen www.vakivalta.rikoksentorjunta.fi

På webbplatsen finns information som kan utnyttjas vid projektplanering i arbetet för att minska våld och som stöd i den lokala säkerhetsplaneringen.

Enligt specialforskare Markku Heiskanen vid Europeiska institutet för kriminalpolitik utsätts 16 procent av män för våld i sin nuvarande parrelation. Procentandelen är lika stor som för kvinnor. Skadorna som orsakas män är dock lindrigare än i fråga om kvinnor.

I England har det skapats en multiprofessionell modell genom vilken man har lyckats minska risken för att våld i nära relationer upprepas. Ett försök med denna modell genomförs i Finland på tre orter, dvs. i Lahtis, Östra Helsingfors och Uleåborg. Syftet är att identifiera och stöda sådana offer som löper stor risk att bli offer för våld på nytt.

Projektet Miehen Linja har inom huvudstadsregionen genomfört ett försök med en ny slags gruppverksamhet för att minska våld i nära relationer. För invandrarmän som kommer från samma kulturella omgivning och som har använt våld eller som är rädda för att de kommer att använda våld erbjuds redan i det inledande skedet av integrationen möjlighet att på ett kulturintensivt sätt diskutera sitt eget bruk av våld och sätten att minska detta.

Kundvåld som riktas mot personalen på arbetsplatserna har ökat inom många branscher och man har börjat ta detta fenomen allt mer på allvar. Till exempel i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) rapporteras årligen 1 400 - 1 600 fall som gäller våld eller hot om våld. Inom hela området för HNS har det införts nolltolerans för våld på arbetsplatsen och anvisningarna för dessa situationer har uppdaterats. Dessutom görs på avdelningarna numera regelbundna ronder för att öka säkerheten på arbetsplatsen. Uppmärksamhet har ägnats åt sätten att hantera situationer med hot om våld samt att utveckla olika metoder för riskbedömning och bra sätt att identifiera risker för våld.

Resultat har uppnåtts också i krävande arbetsgemenskap. I Niuvanniemi sjukhus på avdelningarna där Finlands mest våldsamma psykospatienter vårdas lyckades man minska patientvåldet genom att förbättra kommunikationen och öka patienternas deltagande samt genom att minska användningen av tvångsmedel. Samtidigt minskade skötarnas sjukledighetsdagar på grund av patientvåld.

Ytterligare upplysningar:
ordförande för våldsektionen vid rådet för brottsförebyggande, verksamhetsledare Marita Ruohonen (Föreningen för Mental Hälsa i Finland), tfn 050 567 7526
brottspreventionsråd, Jukka-Pekka Takala (justitieministeriet, brottsbekämpningsenheten), tfn 09 1606 8211, e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen