Hoppa till innehåll
Media

Förslag till riksdagen: Lagen om bostadsaktiebolag ändras för att underlätta rivning för nybygge

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2018 13.35
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att beslutsfattandet i bostadsaktiebolag om rivning och nybygge av byggnader underlättas. Den största ändringen är att bolagsstämman med fyra femtedels majoritet ska kunna besluta om rivning och nybygge, medan det i den gällande lagen krävs att bostadsaktiebolaget fattar ett enhälligt beslut. Regeringen överlämnade propositionen till riksdagen i dag.

De föreslagna ändringarna i lagen om bostadsaktiebolag ger husbolagen fler alternativ för att genomföra och finansiera omfattande grundliga reparationer. Dessutom tryggar de varje aktieägares boende, värdet av bostadsförmögenheten och ställningen för bolagets och aktieägarnas borgenärer.

− Reformen sätter fart på byggandet av nya bostäder. Ändringen underlättar markanvändnings- och bostadspolitiken särskilt i städernas tillväxtområden. Jämfört med sedvanliga reparationer möjliggör rivning för nybygge en ny typ av bostadsproduktion och effektivare områdesanvändning och områdesutveckling, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Enligt förslaget ska bolagsstämman kunna besluta med fyra femtedels kvalificerad majoritet om rivning och nybygge, om aktieägarna enligt likställighetsprincipen får lägenheter i den nya byggnaden. Besittningsrätten till aktielägenheten och andra rättigheter och skyldigheter som aktieägarna har i bolaget ändras inte. I propositionen föreslås det också nya bestämmelser om en plan för beslutsfattande och om ett utlåtande av en oberoende sakkunnig om planen samt om framläggande och sändande av dem till aktieägarna och borgenärerna före bolagsstämman.

Aktieägare som inte vill delta i projektet ska ha rätt att kräva att deras aktier löses in till gängse pris. Det föreslås också att det i lagen tas in nya bestämmelser om inlösen av minoritetsaktier till gängse pris. Aktieägare som har över 90 procent av husbolagets aktier och de röster som dessa ger ska ha inlösningsrätt, om en grundlig reparation ekonomiskt sett eller med tanke på bostädernas användbarhet inte är lönsam. Dessutom ska bolagsstämman med fyra femtedels kvalificerad majoritet kunna besluta om överlåtelse och likvidation av bolagets byggnad eller fastighet så att bolagets nettoegendom omedelbart skiftas mellan aktieägarna. I detta fall är det meningen att aktieägarna ska få finansiering till exempel för att skaffa en lägenhet på annat håll.

I praktiken betyder rivning för nybygge att husbolag på tillväxtorter river eller överlåter byggnader som kräver stora och genomgripande reparationer eller förbättringar och att det i stället för dem byggs fler nya bostäder och andra lägenheter. Hittills har endast få projekt med rivning för nybygge genomförts eftersom de kräver ett enhälligt beslut av aktieägarna.

Det föreslås att lagändringen ska träda i kraft vid ingången av 2019.

Ytterligare information:

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 074, [email protected]

Antti T. Leinonen, lagstiftningsdirektör, tfn 02951 50264, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Tillbaka till toppen