Hoppa till innehåll
Media

Försöket med barnvänlig medling i vårdnadstvister gav utmärkta resultat

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2013 10.23
Pressmeddelande -

Erfarenheterna av en ny form av medling i vårdnadstvister vid tingsrätter med hjälp av ett sakkunnigbiträde har varit mycket positiva. Förlikning nåddes i majoriteten av de medlingsärenden där domaren bistods av en psykolog eller en socialarbetare. Jämfört med rättegångarna var det också snabbare att avgöra tvister vid medling. Försöket följdes upp vid tingsrätterna i Helsingfors, Esbo, Uleåborg och Norra Karelen åren 2011 och 2012. Försöket pågår fortfarande.

Det konstaterades att arbetssättet där två representanter för olika yrkeskårer bildar ett arbetspar fungerar väl och skapar mervärde i medlingen. Enligt resultaten av försöket kan man med hjälp av detta slags medling förbättra barnens ställning inom rättskipningen i enlighet med regeringsprogrammet.

– Justitieministeriet ska i höst lämna en regeringsproposition där det föreslås att medlingen med hjälp av ett sakkunnigbiträde etableras i hela landet. Propositionen hänför sig till målet att främja en smidigare behandling av rättsliga ärenden och förkorta de totala behandlingstiderna inom rättsvården som ingår i reformprogrammet för rättsvården. Jag anser det vara ytterst viktigt att barnens ställning inom rättsvården förbättras och att lagberedningsprojektet förs framåt så fort som möjligt, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Försöket har visat att en framgångsrik medling förutsätter att det finns kompetenta sakkunnigbiträden vid tingsrätterna, för en stor del av de vårdnadstvister som förs till domstol är mycket svåra.

Försöket visade att det finns behov av ett nytt slags förfarande. Under uppföljningstiden behandlades 33–70 procent av alla vårdnadstvister vid medling. Förlikning uppnåddes antingen till alla delar eller delvis i cirka 77 procent av de tvister som behandlades vid medling under denna tid. I cirka 23 procent av fallen ledde medlingen inte till något resultat. I drygt en fjärdedel av ärenden ingicks först ett försöksavtal för en viss tid.

Vårdnadstvister kunde behandlas snabbare vid medling än vid rättegång. En vårdnadsrättegång tar i genomsnitt åtta månader, medan medianlängden på ett medlingsärende var ca 2,5 månader från den tidpunkt när medlingen inleddes till att den avslutades. Det första medlingsmötet ordnades i genomsnitt inom 1,5 månader från att medlingen hade inletts. Majoriteten av ärendena resulterade i förlikning under det första mötet.

Genom att behandla ett ärende vid medling i stället för rättegång kan man spara både domstolarnas och socialväsendets resurser. En medling kräver mindre kansli- och domararbete vid domstol än en rättegång. Framgångsrika medlingar minskar även rättsliga biträdens arbete, vilket i sin tur förorsakar mindre kostnader för klienten och rättshjälpen. Dessutom framställde domstolarna ett mindre antal begäran om utredningar om barnets situation till socialväsendet.

Enligt en enkät som genomfördes i samband med försöket har största delen av föräldrarna varit nöjda med medlingen. Även de rättsliga biträdenas kommentarer var i huvudsak positiva.

Uppnåendet av en förlikning mellan föräldrarna främjar barnets välbefinnande på många sätt och tryggar kontakten med båda föräldrarna bättre än ett domstolsavgörande. När konflikterna mellan föräldrarna blir mindre kan den gemensamma vårdnaden fungera bättre.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, projektchefen Anna-Kaisa Aaltonen (JM), tfn 02951 50245
regeringsrådet Anne Hallavainio, JM, tfn 02951 50458,
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen