Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att åklagarväsendet ombildas till en enda myndighet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2018 13.29
Pressmeddelande

Regeringen har i dag överlämnat ett förslag till ändring av åklagarväsendets organisation till riksdagen. Enligt förslaget ska Riksåklagarämbetet och de underlydande åklagarämbetena ombildas till ett enda ämbetsverk, Åklagarmyndigheten.

Reformen syftar till att effektivisera och förenhetliga åklagarväsendets verksamhet. Dessutom ger strukturreformen möjlighet att centralisera förvaltnings- och stöduppgifterna. Den riksomfattande strukturen ger bättre förutsättningar att leda åklagarväsendet som en helhet och fördela de tillgängliga resurserna på ett mer flexibelt sätt. Samtidigt blir det lättare att främja enhetliga åklagarförfaranden och svara på förändringarna i samhället. Också nya datasystem kan utnyttjas bättre inom ett enda ämbetsverk. 

Åklagarmyndigheten ska bestå av riksåklagarens byrå som är centralförvaltningsenhet och av fem åklagardistrikt som är avdelningar inom myndigheten. Riksåklagarens byrå ska sköta centralförvaltningsuppgifter och åklagardistrikten ska svara för att straffansvaret förverkligas på regional nivå. Myndigheten ska ledas av riksåklagaren, som fortsättningsvis ska vara högsta åklagare och chef för åklagarna. Lagen har inga konsekvenser för antalet verksamhetsställen eller antalet anställda.

Tjänstebenämningen häradsåklagare ändras till distriktsåklagare. Specialiståklagare ska i fortsättningen ha en tjänst som specialiståklagare. I lagen ska fortfarande föreskrivas om åklagarens uppgifter, behörighet, rätt att få information, jäv, beredskap och uppgiften som ombud. Den gällande lagen om åklagarväsendet ska enligt förslaget upphävas.

Lagändringen avses träda i kraft den 31 oktober 2018.

Ytterligare information: Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 112, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen