Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets åtaganden för hållbar utveckling bekämpar människohandel och minskar ojämlikhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2021 15.09
Pressmeddelande

Justitieministeriet har ingått nya åtgärdsåtaganden för hållbar utveckling. Justitieministeriet åtar sig att bekämpa människohandeln, stärka rättsstatsutvecklingen i internationellt samarbete, använda forskningsrön som bättre beaktar olika befolkningsgrupper samt att minska klimatavtrycket inom sitt förvaltningsområde.

Åtagandena förverkligar justitieministeriets vision om hållbar utveckling 2030: en demokratisk rättsstat som tryggar de grundläggande och mänskliga rättigheterna och en hållbar justitieförvaltning. Visionen bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) som justitieministeriet har förbundit sig att följa. 
- Genom de nya åtagandena vill vi utmana oss själva och andra att arbeta för en hållbar utveckling. Samtidigt söker vi mer omfattande genomslag för vårt arbete. Vi kommer också att regelbundet följa hur vi lyckas nå målen, säger kanslichef Pekka Timonen

Bekämpning av människohandel på bred front

Justitieministeriet åtar sig att på bred bas utveckla lagstiftningen och myndigheternas verksamhet för att bekämpa människohandel, även om det inte direkt handlar om att genomföra handlingsprogrammet mot människohandel. Handlingsprogrammet som statsrådet godkände i maj, löper över 2021 – 2023.

Justitieministeriet förbinder sig också till ett inkluderande arbetssätt och en konstruktiv dialog i arbetet mot människohandel. Ministeriet åtar sig att aktivt berätta om människohandeln och om arbetet mot den på olika sätt.

Hållbart internationellt rättsligt samarbete

Justitieministeriet förbinder sig att stärka rättsstatsprincipen i det internationella samarbetet. Att stärka rättsstatsprincipen bidrar på många sätt till en fredlig utveckling av samhället och tillgodoseendet av medborgarnas rättsskydd. 

Justitieministeriet ska minska antalet resor som inte är nödvändiga genom att använda mer moderna tekniska lösningar och digitalt material samt genom att oftare delta i internationella möten på distans.

Mer exakt information om befolkningsgrupperna som grund för besluten

Justitieministeriet ska bidra till arbetet med att samla in och analysera information om olika befolkningsgrupper i samband med att utveckla det kunskapsbaserade beslutsfattandet. Information som beaktar olika befolkningsgrupper används bland annat i olika forskningsprojekt, såsom i barometerundersökningarna om grundläggande fri- och rättigheter och språk.

Målet är att minska ojämlikhet och stärka en god, rättvis förvaltning. 

Mindre klimatavtryck

Ministeriet ska styra och stödja sitt förvaltningsområde genom resultatstyrning för att minska klimatavtrycket. Målet är att förvaltningsområdets klimatavtryck ska minska med minst -75 procent fram till 2035 jämfört med 2019 års nivå.

Enligt en beräkning som gjordes i fjol uppgick utsläppen av växthusgaser inom justitieministeriets förvaltningsområde år 2019 till cirka 50 tusen ton CO2-ekv (50 000 tCO2e). Det var första gången som beräkningen gjordes.

Åtagandena följs upp årligen

De samhälleliga åtagandena för hållbar utveckling är ett viktigt verktyg för att genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Åtagandena kan gälla konkreta åtgärder som genomförs under 5 -10 år, ändringar i verksamhetssätten eller innovativa försök. 

Enligt justitieministeriet tidigare åtaganden främjade ministeriet mångfalden i sin rekrytering, uppmuntrade till sunda och utsläppssnåla arbetsresor bland personalen och beaktade principerna för hållbar utveckling i sin kommunikation och upphandling.

Läs mera om justitieministeriets åtaganden: sitoumus2050.fi 
Hållbar utveckling vid justitieministeriet

Ytterligare information:
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290, [email protected] 
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 416, [email protected] 
Mari Mäki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 086, [email protected]

Tillbaka till toppen