Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets förslag till statsbudgeten för 2023

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.8.2022 10.38
Pressmeddelande

För justitieministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 1,09 miljarder euro för 2023. Detta är cirka 51 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2022, eller cirka 42 miljoner euro mer om man bortser från valutgifterna. Ökningen beror bland annat på satsningar för att trygga rättsvården och på lönejusteringar i enlighet med tjänstekollektivavtalet.

För justitieministeriets omkostnader föreslås ett anslagstillägg på 1 miljon euro för att säkerställa kvaliteten på lagberedningen. Tilläggsresurserna gör det möjligt för justitieministeriet att bättre sörja för upprätthållandet och uppföljningen av samhällets grundläggande lagstiftning och i högre grad stödja de övriga ministeriernas lagstiftningsarbete. Permanenta resurser behövs bland annat för att säkerställa att Ålandsärenden, dataskydd, val och korruptionsbekämpning kan skötas till fullo. Satsningar på informationsledning och forskningsverksamhet förbättrar kvaliteten på konsekvensbedömningarna i regeringens propositioner.


Besöksförbudet effektiviseras och skyddet för visselblåsare förbättras


Lagstiftningen om besöksförbud revideras i enlighet med regeringsprogrammet så att den bättre tryggar offrets rättigheter. I syfte att effektivisera besöksförbudet föreslås det 227 000 euro för domstolarna, 30 000 euro för rättshjälpsbyråerna, 40 000 euro för Åklagarmyndigheten och 171 000 euro för Brottspåföljdsmyndigheten.

Justitieministeriet bereder en regeringsproposition med förslag till lag om skydd för visselblåsare för att genomföra EU:s så kallade visselblåsardirektiv. Syftet är att ge skydd för personer som rapporterar om sådana överträdelser eller misstänkta överträdelser av lagstiftningen som de upptäckt i sitt arbete. Inom justitieministeriets förvaltningsområde medför genomförandet behov av anslag för dataombudsmannen och domstolarna till ett belopp av sammanlagt 155 000 euro. Dessutom bedöms genomförandet medföra kostnader för justitiekanslersämbetet och andra förvaltningsområden.

​​​​​​​För Utsökningsverket föreslås ett anslagstillägg på 3 miljoner euro för 2023. Med anslaget finansieras åtgärder som förhindrar gäldenärerna från att ytterligare skuldsätta sig och som tryggar borgenärernas rättsskydd.

För Brottspåföljdsmyndigheten föreslås ett tilläggsanslag på 3 miljoner euro, som gör det möjligt att upphandla missbrukarrehabilitering för korttidsfångar. För förbud mot rökning inomhus i fängelser föreslås ett tilläggsanslag på 2,65 miljoner euro.

​​​​​​​Justitieministeriet föreslår 530 000 euro för ett videoupptagningssystem som gör en bild- och ljudupptagning av en muntlig bevisning i tingsrätten. Syftet med reformen är att öka rättegångens säkerhet och att stärka rättsskyddet.

Samernas kulturella autonomi stärks


För anslaget för upprätthållande av samernas kulturella autonomi föreslås ett tillägg på 180 000 euro för att stärka sametingets resurser och ett tillägg på 300 000 euro för understöd enligt samiska språklagen för att inleda Lapplands välfärdsområdes verksamhet.

Arbetet för att revidera sametingslagen fortsätter i enlighet med regeringsprogrammet. Syftet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för samernas språkliga och kulturella autonomi och för sametinget. För sametingets understöd föreslås i och med lagreformen ett tillägg på 520 000 euro för 2023 och ett permanent tillägg på 700 000 euro från och med 2024. Justitieministeriet föreslår också ett tillägg på 615 000 euro för valet till sametinget, för vilket det permanenta behovet av tilläggsanslag är 70 000 euro per år.


Satsningar på dataskydd och barnens rättigheter


I och med att antalet ärenden har ökat avsevärt föreslås det ett anslagstillägg på 505 000 euro för dataombudsmannen. För barnombudsmannen föreslås 75 000 euro i tilläggsfinansiering för att trygga barnens rättigheter i en förändrad omvärld. För konsumenttvistenämndens omkostnader föreslås 260 000 euro i tilläggsfinansiering för att det ökade antalet ärenden inte ska förlänga behandlingstiderna.

Rättsvårdens resursbehov preciseras i och med ny redogörelse


Justitieministeriets budgetförslag innehåller ett tillägg på 12 miljoner euro som riktas till ökade IKT-kostnader och lokalutgifter inom rättsvården. Rättsvården behöver tillräckliga resurser. Vid bedömningen av resurserna beaktas behovet av att sörja för tjänsternas kvalitet, förnya arbetssätten och strukturerna och utnyttja digitaliseringen. Justitieministeriet bereder en redogörelse om nuläget och utvecklingsutsikterna inom rättsvården. Den finansiering som rättsvården behöver preciseras hösten 2022 när redogörelsen blir klar, och beslut om anslagen fattas som en del av ram- och budgetförfarandet.

Justitieministeriets förslag till budget för 2023 (pdf) (på finska)

Finansministeriets förslag till budgetproposition för 2023 (budjetti.vm.fi, på finska)

Ytterligare information:
Silja Borgarsdóttir Sandelin, specialmedarbetare, tfn 0295 150 116, [email protected]
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290 [email protected]
Niina Puolusmäki, enhetschef, tfn 0295 150 119, [email protected]

 

 

Tillbaka till toppen