Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningsprocessen kring den enhetliga lagen om domstolar skrider framåt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2014 8.37
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp har blivit klar med sitt förslag om innehållet i den för alla domstolar gemensamma lagen om domstolar och domare. Lagen ska förnya ledningssystemen och betona domstolarnas ansvar för att ordna sin verksamhet.

Syftet är att uppdatera, förenhetliga och förtydliga den nuvarande lagstiftningen. Reformen ska betona domstolsväsendets ställning som en obunden och självständig instans samt sträva efter att effektivera verksamheten. Domstolarna ska mer självständigt än tidigare bestämma om de delar av verksamheten som inte kräver bestämmelser på lagnivå.

Arbetsgruppen föreslår att domstolarnas ledningssystem förnyas. I fortsättningen ska både chefsdomarnas och mellanledningens ledningsuppgifter i domstolarna bli tidsbundna. Efter den nya lagens ikraftträdande sker utnämning till chefsdomare vid domstolarna för sju år i sänder. Samtidigt slopar man de nuvarande tjänsterna som hovrättslagman och lagman vid försäkringsdomstolen.

Även bestämmelserna om domares bindningar och bisysslor ska preciseras. Enligt förslaget ska man öka offentligheten i domstolarna genom att inrätta ett register över bindningar och bisysslor i vilket man inför domarnas bindningar, beviljade bisysslotillstånd och arvoden för bisysslor vars totala summa överstiger 10 000 euro. Genom att öka transparensen beaktar man rekommendationerna som Finland fått av Europarådets grupp av stater mot korruption GRECO. Även domstolarnas sakkunnigledamöter ska redogöra för sina bindningar.

Domstolarnas verksamhet ska effektiveras till exempel på så sätt att en övre domstol i vissa fall ska kunna förordna en domare att tillfälligt tjänstgöra i en annan domstol. Domarnas utbildning ska utvecklas genom att inrätta tjänster som biträdande domare i domstolar med flera ledamöter. Tjänster som biträdande domare vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, försäkringsdomstolen, marknadsdomstolen och arbetsdomstolen tillsätts för tre år i sänder. Biträdande domare ska på samma sätt som övriga domare delta i behandlingen och avgörandet av mål och ärenden. I tjänsten som biträdande domare ingår också att delta i utbildningar. Utbildningen ska planeras av en för detta ändamål tillsatt domarutbildningsnämnd.

För att förverkliga befolkningens språkliga rättigheter föreslås att man liksom vid tingsrätterna även vid andra tvåspråkiga domstolar tar i bruk tjänster för språkdomare. Behovet för detta bedöms domstolsvis.

I betänkandet ingår flera avvikande meningar och ett uttalande.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, hovrättspresident Mikko Könkkölä, tfn 02956 40700
överinspektör Jennimari Huovinen (arbetsgruppens sekreterare), tfn 02951 50394
regeringsrådet Anne Hallavainio, tfn 02951 50458

Tillbaka till toppen