Hoppa till innehåll
Media

Medling i tvistemål förnyas den 21 maj

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2011 8.10
Pressmeddelande -

Det stiftas en ny lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar som ersätter den gällande lagen. Med den nya lagen genomförs EU:s medlingsdirektiv som gäller privatpersoners och sammanslutningars tvister.

Avsikten är att reformen stadfästs vid presidentföredragningen så att den träder i kraft den 21 maj 2011. De nya bestämmelserna tillämpas både på förlikningar som ingåtts i Finland och sådana förlikningar i andra EU-länder som gäller gränsöverskridande tvister.

Tingsrätten kan stadfästa en förlikning som uppnåtts vid medling utanför domstol så att den blir verkställbar. På detta sätt kan till exempel en överenskommen ersättning vid behov drivas in genom utsökning. Medling utanför domstol betyder bl.a. Finlands Advokatförbunds förlikningsförfarande och andra motsvarande förfaranden. Reformen kommer troligtvis även att innebära att utbudet på medlingstjänster blir bredare och mångsidigare.

Bestämmelserna om förbud mot avgivande av vittnesmål och om preskription av skulder ändras på det sätt som förutsätts i direktivet. Medlaren eller medlarens biträde får inte i en rättegång som gäller ett tvistemål vittna om vad han eller hon har fått veta i sitt arbete, om det inte finns synnerliga skäl att höra medlaren. Preskriptionen av en skuld avbryts för den tid då fordran behandlas vid medling. Den nya preskriptionstiden börjar löpa när medlingen har avslutats.

Offentligheten vid medling i domstol ändras så att på parternas gemensamma begäran kan medlingen i sin helhet genomföras utan att allmänheten är närvarande. För närvarande är medling i domstol i allmänhet ett offentligt förfarande. Ändringen syftar till att ge parterna bättre möjligheter att påverka hur medlingen i deras sak genomförs. Handlingarna och avgörandet ska fortfarande vara offentliga.

Närmare upplysningar:
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 09 1606 7704
e-post: fö[email protected]

Information om medling i domstol

Tuija Brax
Tillbaka till toppen