Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson deltar i EU:s justitieministermöte i Bryssel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2022 16.27
Pressmeddelande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar i RIF-rådets möte (EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor) den 9 december. Justitieministrarna sammanträder i Bryssel för att diskutera bland annat förslaget till direktiv om miljöbrott och förslaget till direktiv som gäller ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (SLAPP-processer). Dessutom behandlas Rysslands anfallskrig mot Ukraina och särskilt bekämpningen av straffrihet i fråga om de brott som begås.

Avsikten är att vid mötet anta en allmän riktlinje om förslaget till direktiv om miljöbrott. 
Det har föreslagits att miljöbrottsdirektivet ska ses över så att förteckningen över brott som omfattas av direktivets tillämpningsområde utvidgas och straffen förenhetligas. Finland ställer sig i princip positivt till direktivförslaget, men har vid förhandlingarna strävat efter att skyldigheterna i fråga om påföljder ska formuleras så att de kan samordnas med det finländska rättssystemet. Efter att rådets allmänna riktlinje har antagits fortsätter förhandlingarna om direktivet mellan rådet och Europaparlamentet. 

Ministrarna diskuterar också det så kallade SLAPP-direktivförslaget, vars syfte är att skydda i synnerhet journalister och människorättsaktivister mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk. Finland understöder förslagets mål, men anser att förslaget delvis är problematiskt och tungt att genomföra. 

Ministrarna har dessutom för avsikt att godkänna rådets slutsatser om bekämpning av straffrihet för brott som Ryssland begått i anfallskriget mot Ukraina. Med detta avses att Ryssland ska ställas till svars för följderna av det olagliga anfallskriget. Syftet med slutsatserna är bland annat att konstatera att EU och dess medlemsstater skyndsamt bör göra sitt yttersta för att allvarliga internationella brott som begåtts i Ukraina utreds, lagförs och för att de skyldiga ställs inför domstol. Finland stöder den utredning som Internationella brottmålsdomstolen (ICC) inlett och andra åtgärder för att få Ryssland och dess företrädare att ställas till svars för konsekvenserna och de negativa effekterna av det olagliga anfallskriget.   

Vid mötet diskuteras också bland annat förslaget till direktiv om återvinning av tillgångar och förverkande, EU:s anslutning till den europeiska människorättskonventionen och bekämpandet av antisemitism. Vid mötet godkänns också rådets allmänna riktlinje om den nya regleringen om digitaliseringen av det rättsliga samarbetet.

I samband med mötet träffar minister Henriksson Tysklands justitieminister Marco Buschmann för att diskutera Finlands och Tysklands syn på aktuella EU-frågor.

Ytterligare information: 
Oscar Byman, specialmedarbetare, tfn 0295 161 176, [email protected]
Eeva Aittoniemi, enhetschef, enheten för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected]

Mer information om mötet mellan EU:s justitieministrar: 
https://www.consilium.europa.eu/sv/meetings/jha/2022/12/08-09/
https://video.consilium.europa.eu/home/sv

Information om EU-projekt som bereds vid justitieministeriet

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen