Hoppa till innehåll
Media

Ministrarna Henriksson och Räsänen om religionsfrihetslagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.7.2014 6.47
Pressmeddelande -

Inrikesminister Päivi Räsänen, som i regeringen svarar för frågor som gäller religiösa samfund, och justitieminister Anna-Maja Henriksson träffade den 8 maj representanter för Jehovas vittnen för att diskutera de påståenden om samfundets verksamhet som har fått uppmärksamhet i offentligheten.

Vid denna träff fick ministrarna en redogörelse över Jehovas vittnens trosuppfattningar och över samfundets seder och bruk som bygger på dessa trosuppfattningar. Ministrarna fick också bekanta sig med Jehovas vittnens s.k. äldstes bok, som i huvudsak innehåller anvisningar motiverade med fraser ur Bibeln. Handboken är avsedd för samfundets så kallade herdar och avspeglar för sin del samfundets trosuppfattningar.

Jehovas vittnen, likt alla andra religiösa samfund, måste följa lagen i sin verksamhet. Ministrarna är dock inte lagövervakarmyndigheter och kan således inte börja undersöka påståenden eller misstankar om eventuella lagstridiga handlingar som gäller enskilda fall. Dessa uppgifter ankommer på de myndigheter som enligt lag är behöriga i ärendet, beroende på ärendet till exempeldatasekretess-, barnskydds- eller polismyndigheterna.

- Det bör betonas att den verksamhet som Jehovas vittnens s.k. rättskommittéer driver inte handlar om en tävlande eller parallell rättsordning i förhållande till Finlands rättsordning. Så kunde det givetvis heller inte vara. Formellt sett kan dessa kommittéers verksamhet likställas med att en ideell förening vidtar disciplinära åtgärder mot eller avskedar en medlem. Å andra sidan är det klart att i synnerhet personer som länge varit medlemmar i samfundet kan uppleva åtgärder som det egna samfundet riktar mot en själv som mycket allvarliga och stränga, till och med kränkande, konstaterar ministrarna.

Enligt den uttryckliga bestämmelsen i religionsfrihetslagen ska religiösa samfund förverkliga sitt syfte med respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. I ideologin om grundläggande och mänskliga rättigheter betonas individens rättigheter och friheter.

- I samfund - såväl religiösa som övriga samfund - kan individen i vissa fall hamna i skuggan av de värden som betonar samfundets rättigheter och intressen. Därför ser vi det som viktigt att religiösa samfund tar religionsfrihetslagens bestämmelse om respekt för de grundläggande och mänskliga rättigheterna på allvar, och att samfunden vid behov ser över vedertagna seder och bruk, betonar ministrarna.

Ytterligare upplysningar:
minister Henrikssons specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 0295 150 255, och
minister Räsänens specialmedarbetare Andrei Nahkala, puh. 0295 418 807

Anna-Maja Henriksson Päivi Räsänen
Tillbaka till toppen