Hoppa till innehåll
Media

Ett nätverk av kontaktpersoner och en oberoende panel till stöd för genomförandet av handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2012 11.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har inrättat ett nätverk av kontaktpersoner för genomförandet av handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter. I nätverket ingår företrädare för alla ministerier liksom sakkunniga från Justitiekanslersämbetet och riksdagens justitieombudsmans kansli. Orsaken till nätverket är den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter som antogs av regeringen i mars. Till stöd för nätverksarbetet har man tillsatt en bred panel med deltagare från människorättsorganisationer samt företrädare för forskningen kring de grundläggande och mänskliga rättigheterna och övervakningen av dessa rättigheter.

Avsikten med planen, som gäller 2012-2013, är att utveckla Finlands människorättspolitik och ge den en mer funktionell inriktning. Planen innehåller sammanlagt 67 olika projekt som har som syfte att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna på olika förvaltningsområden. Genomförandet av projekten följs upp och utfallet rapporteras i samband med en bredare människorättspolitisk redogörelse som kommer att lämnas till riksdagen senare under valperioden.

Tillsättandet av ett nätverk för statsrådet ingår i handlingsplanen som ett separat projekt. Syftet med nätverket är att tydliggöra hanteringen av frågor om grundläggande och mänskliga rättigheter och snabba upp informationen inom statsrådet. Med nätverket vill man också öka kännedomen om de grundläggande och mänskliga rättigheterna på olika förvaltningsområden.

Nätverket ska följa upp genomförandet av handlingsplanen och förbereda en människorättspolitisk redogörelse. Dessutom har nätverket som uppgift att bl.a. följa med hur situationen för de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland ser ut och hur skyldigheter och åtaganden som gäller mänskliga rättigheter har genomförts i Finland samt att följa med den periodiska rapporteringen inom området..

Nätverkets mandat gäller fram till slutet av valperioden, dvs. till mars 2015. Justitieministeriet svarar för den praktiska samordningen av arbetet. Utrikesministeriet samordnar dock nätverksarbetet när det gäller internationella människorättsfrågor.

Nätverket samarbetar med den panel av aktörer inom grundläggande och mänskliga rättigheter som tillsatts för uppföljningen av handlingsplanen. I panelen ingår företrädare för totalt 22 aktörer inom grundläggande och mänskliga rättigheter. I panelens uppdrag ingår också att föra en dialog med nätverket om uppföljningen av handlingsplanen och andra frågor som gäller nätverkets uppgifter samt erbjuda nätverket särskild sakkunskap. Panelen har tillsatts för planperioden, dvs. till slutet av 2013.

Ytterligare upplysningar:
Ordförande för nätverket, direktör för enheten Johanna Suurpää, JM, tfn 02951 50534, och sekreterare, konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, JM, tfn 02951 50454,
e-post: fö[email protected]

Information om projektet (på finska)

Den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter

Tillbaka till toppen