Hoppa till innehåll
Media

Totalreformen av självstyrelselagen för Åland på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2021 13.42
Pressmeddelande

Justitieministeriet har berett ett utkast till en regeringsproposition med förslag till en helt ny självstyrelselag för Åland. Syftet med reformen är att modernisera lagen och att ge möjligheter att utveckla självstyrelsen på ett smidigare sätt än vad nu är fallet. Den fortsatta beredningen av regeringspropositionen sker utifrån remissvaren.

Den nya lagen ska ersätta 1991 års självstyrelselag och blir den i ordningen fjärde självstyrelselagen. Regeringens proposition ändrar inte självstyrelsens nuvarande ställning i statsförfattningen, men den avser att förtydliga självstyrelselagens förhållande till grundlagen. Den övergripande avsikten är att ta fram en självstyrelselag som är moderniserad mot bakgrund av de samhälleliga förändringar som skett sedan den nuvarande lagen stiftades för närmare 30 år sedan.

- Jag är glad att arbetet med att revidera självstyrelselagen för Åland nu har framskridit så här långt. Det vore fint om vi fick ett lagförslag till lagtinget och riksdagen nu när Åland firar självstyrelsens 100-årsjubileum, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Större inflytande för lagtinget

Utkastet till regeringens proposition är justitieministeriets förslag som processats i samråd med landskapsregeringen. Diskussionerna med berörda parter fortsätter och vissa frågor är fortfarande under beredning varvid förslaget både i materiellt och tekniskt hänseende kan förändras efter remissen. 

Ett centralt mål för reformen är ett sådant självstyrelsesystem för Åland som är mer dynamiskt än för närvarande och som vid behov gör det möjligt att på ett smidigare sätt överföra till Ålands lagting vissa behörighetsområden som hör till riksdagens lagstiftningsbehörighet. På så sätt får Åland större inflytande att genomföra de ändringar som behövs för att anpassa Åland till den kontinuerliga utvecklingen inom olika samhällssektorer. 

Lagförslaget innehåller förteckningar över behörighetsområden som hör till lagtinget och över riksdagens behörighetsområden på Åland. Det föreslås att fördelningen av lagstiftningsbehörigheten också ska omfatta bestämmelser om förenklade förfaranden genom vilka riksdagens behörighet på Åland kan ändras för vissa behörighetsområden. Bestämmelsen om sådana områden inom riksdagens behörighet som lagtinget ensidigt föreslås kunna överta är ny. 

Lagförslaget innehåller också flera förtydliganden och preciseringar av den nu gällande lagens bestämmelser om bland annat ställningen för medlemmar av lagtinget och Ålands regering, språkliga rättigheter och behandlingen av EU-ärenden.

Lagförslaget ska behandlas i grundlagsordning och för att träda i kraft godkännas av Ålands lagting med kvalificerad majoritet. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2024.

Justitieministeriet tar emot utlåtanden om lagförslaget via e-tjänsten utlåtande.fi senast torsdagen den 9 september 2021.

Tilläggsinformation:
Janina Groop-Bondestam, lagstiftningsråd, av statsrådet förordnad föredragande vid justitieministeriet för ärenden som gäller Ålands självstyrelse, tfn 0295 150 334, fö[email protected] 
Corinna Tammenmaa, enhetschef, tfn. 0295 150 181, fö[email protected]

Tillbaka till toppen