Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för medborgarsamhällspolitik informerar:
Utredning: Det finns ett behov av organisationsbaserade banktjänster

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.1.2024 14.33
Pressmeddelande
Delegationen för medborgarsamhällspolitik.

Delegationen för medborgarsamhällspolitik har kartlagt erfarenheterna av banktjänster hos organisationer. Resultaten av en webbenkät visar att organisationerna behöver banktjänster som är utformade och prissatta för deras behov. Delegationen påminner om hur viktigt det är med lättillgängliga banktjänster som är rimligt prissatta för att kunna stödja verksamhetsförutsättningarna för organisationer av alla storlekar.

Ett autonomt och livskraftigt civilsamhälle är en viktig del av en välfungerande demokrati. I Finland finns det över 100 000 registrerade föreningar som erbjuder människor olika slags arenor för verksamhet i det civila samhället. Det förekommer dock variationer i organisationernas resurser: vissa organisationer drivs helt och hållet av frivilliga krafter och med inkomster från medlemsavgifter, medan vissa har anställd personal, flera olika inkomstkällor och är mycket professionella. När det gäller tillgången till och prissättningen av grundläggande banktjänster befinner sig organisationerna i en ojämlik ställning sinsemellan.

Organisationernas behov bör identifieras när man planerar och prissätter banktjänster

Största delen (57 procent) av alla organisationer som besvarade enkäten var nöjda med tillgången till banktjänster. Dessa organisationer upplevde också att prissättningen av tjänsterna är mer rimlig jämfört med andra organisationer. Av enkäten framgår att ju fler anställda organisationen hade, desto nöjdare var organisationen i genomsnitt med tillgången till tjänster.

Däremot upplevde över tre fjärdedelar (76 procent) av de organisationer som drivs av frivilliga krafter att prissättningen av banktjänster är mycket eller ganska oskälig. Även organisationer med få inkomster från medlemsavgifter beskrev prissättningen som mycket oskälig. Dessa organisationer använde tjänsterna mer sällan och hade mer sällan ett eget bankkonto än andra organisationer.

– Det gläder mig att så många organisationer har en positiv erfarenhet av att använda banktjänster och uträtta bankärenden. Samtidigt oroar jag mig för de organisationer som har begränsade resurser. När det gäller uträttande av bankärenden och prissättningen av grundläggande banktjänster bör man identifiera karaktären hos organisationernas verksamhet och skilja åt de tjänster som är avsedda för organisationer från de tjänster som är avsedda för företag. Detta önskade nästan hälften av dem som besvarade enkäten, säger Taina Susiluoto, ordförande för delegationen för medborgarsamhällspolitik.

Banktjänsterna har en stor inverkan på organisationernas verksamhetsförutsättningar 

Nästan hälften (cirka 45 procent) av dem som besvarade enkäten hade stött på problem i samband med uträttandet av bankärenden under det senaste året. Problem förekom oftare om banktjänsterna användes varje dag eller mer sällan än varje månad. De problem som organisationerna stötte på gällde förutom prissättningen av tjänster också till exempel uträttande av olika ärenden, såsom öppnande av ett bankkonto. Digitala tjänster och rådgivning kan minska den ansträngning och tid det tar för organisationerna att uträtta ärenden. 

– Rimligt prissatta och lättillgängliga banktjänster är mycket viktiga för organisationerna, av vilka många drivs helt på frivillig basis. Banktjänster hör till god förvaltning och är en del av organisationernas ekonomiska förvaltning. De behövs till exempel vid anskaffning av medel och ansökan om statsunderstöd. Därför måste vi se till att tjänsterna eller tillgången till dem inte utgör ett hinder för organisationernas ekonomi och verksamhet, betonar Susiluoto.

Delegationen för medborgarsamhällspolitik utredde i november–december 2023 genom en webbenkät erfarenheterna av banktjänster hos olika organisationer, det vill säga registrerade föreningar och stiftelser. Enkäten samlade in cirka 1 250 svar. Syftet med enkäten var att ta fram information för finansministeriets projekt som bedömer behoven av att ändra banktjänsterna och lagstiftningen om kreditinstitut. Resultaten utnyttjas också vid justitieministeriet, som för närvarande bereder en strategi för civilsamhällesorganisationer.

Mer information:
Liisa Männistö, delegationens generalsekreterare, justitieministeriet, tfn 0295 150 231, [email protected]
Taina Susiluoto, delegationens ordförande, verksamhetsledare för Finlands Olympiska Kommitté, tfn 050 331 9832, [email protected] 

Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE), som finns i anslutning till justitieministeriet, har till uppgift att främja växelverkan mellan det civila samhället och myndigheterna samt att förbättra det civila samhällets verksamhetsförutsättningar.

Enkät om grundläggande banktjänster för organisationer: Resultat (på finska)

Projektet för utvärdering av banktjänsterna och kreditinstitutslagstiftningen på finansministeriets webbplats

Tillbaka till toppen