Hoppa till innehåll
Media

Strategin för civilsamhällesorganisationer drar upp riktlinjer för utveckling av civilsamhällesorganisationernas verksamhetsförutsättningar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2024 14.00
Pressmeddelande

Statsrådet har utfärdat ett principbeslut om strategin för civilsamhällesorganisationer. Med hjälp av strategin främjar statsrådet civilsamhällesorganisationernas egen medelsanskaffning, utvecklar statsunderstödsverksamheten och minskar den betungande byråkratin.

Civilsamhällesorganisationernas verksamhet bidrar till människors välfärd, demokrati och delaktighet. Organisationerna förbättrar också samhällets övergripande säkerhet och resiliens. För att detta ska vara fallet även i framtiden måste den offentliga förvaltningen utveckla verksamhetsbetingelserna för civilsamhällesorganisationer såväl på kort som på lång sikt. Eftersom organisationernas verksamhet och omvärld förändras snabbt, måste de utveckla verksamheten, öka samarbetet och förnya strukturerna.

– Arbetet med att utveckla civilsamhällesorganisationernas verksamhetsförutsättningar betyder under denna regeringsperiod utveckling av statsunderstödsverksamheten och betingelserna för medelsanskaffning. För att praxisen ska kunna förnyas krävs det öppenhet, dialog, delaktighet och lösningsorientering. Ett sektorsövergripande samarbete spelar en nyckelroll, säger justitieminister Leena Meri

Målet är bland annat att utveckla medelsanskaffningen 

Enligt strategin är målen med arbetet att utveckla civilsamhällesorganisationernas verksamhetsutsättningar att 

  • en donationskultur som bygger på privat finansiering utvecklas och organisationernas självförsörjning stärks
  • statsunderstödsverksamhetens genomslagskraft och produktivitet förbättras 
  • Finlands EU-finansiering ökar och att Finland kommer att ha allt fler fördelar av Europeiska unionen
  • allt fler människor deltar i frivilligarbete och att frivilligarbetets betydelse ökar
  • kunskapsbaserad ledning, delaktighet i förvaltningen och samarbete med civilsamhällesorganisationer stärks inom statsförvaltningen  

Enligt strategin ska man utvidga rätten till skatteavdrag för donationer till civilsamhällesorganisationer under vissa villkor och begränsningar, utreda frågan ur ett bredare perspektiv, reformera  statsunderstödslagen och praxisen i fråga om statsunderstöd och skapa en civilsamhällesvision utifrån en gemensam lägesbild. 

Strategin baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Strategin gäller fram till utgången av regeringsperioden, det vill säga till år 2027. Arbetet med att genomföra strategin samordnas vid statsrådet av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och en separat uppföljningsgrupp säkerställer att arbetet håller hög kvalitet. 

Mer information:
Mikko Lehtonen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 173, [email protected] 
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 416, [email protected] 

Statsrådets principbeslut är politiska ställningstaganden genom vilka statsförvaltningen ges anvisningar och riktlinjer för beredningen av ärenden. De är förberedande beslut om de slutliga besluten fattas av den myndighet som handlägger och bereder ärendet.

Statsrådets principbeslut om utveckling av civilsamhällesorganisationernas verksamhetsförutsättningar: Strategin för civilsamhällesorganisationer 2023–2027 

Läs mer om arbetet med strategin för civilsamhällesorganisationer på vår webbplats

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen