FI SV

Lagförslag gällande privat parkeringsövervakning för utlåtande

Justitieministeriet 23.5.2012 9.00
Pressmeddelande -

Regeringens propositionsutkast gällande privat parkeringsövervakning har färdigställts vid justitieministeriet. Enligt utkastet begränsas de privata företagens verksamhet inom parkeringsövervakningen till att biträda myndigheterna. Övervakningen föreslås bli tillståndspliktig. Utlåtandena om propositionsutkastet skall ges senast 21 juni.

Enligt utkastet kan kommunens parkeringsövervakare och polisen anlita företag med parkeringsövervakningstillstånd för övervakning på privata områden. Verksamheten fordrar tillstånd av områdets ägare eller innehavare. Initiativet till användning av ett övervakningsbiträde skulle i regel komma från områdets ägare eller innehavare, till exempel ett fastighetsbolag.

Parkeringsövervakarna hos företagen med övervakningstillstånd skall enligt utkastet verifiera den misstänkta felparkeringen med till exempel ett fotografi och göra en framställan till kommunen eller polisen om påföljd. Myndigheten fattar beslut om eventuell felparkeringsavgift, skriftlig varning eller nedläggning av ärendet.

Enligt utkastet tillfaller felparkeringsavgifterna staten eller kommunen. Om ersättningen till övervakningsbiträdet kan avtalas mellan företaget och kommunen eller polisen. Därtill kan områdets ägare eller innehavare betala ersättning till övervakningsbiträdet.

Regionförvaltningsverket beviljar de företag som uppfyller kraven i lagen tillstånd till parkeringsövervakning. Kommunen eller polisen övervakar att övervakningsbiträdet uppfyller kraven.

Den nuvarande lagen innehåller inga föreskrifter om privat parkeringsövervakning. Riksdagen förkastade i mars 2011 ett lagförslag gällande privat parkeringsövervakning eftersom grundlagsutskottet ansåg att parkeringsövervakning handlar om utövande av betydande offentlig makt. Överlåtande av parkeringsövervakningen till någon annan än en myndighet skulle enligt utskottet förutsätta bland annat begränsning av verksamheten och säkerställande av tillräcklig kontroll av offentligt samfund.

För närvarande bedriver uppskattningsvis 50-120 finländska företag privat parkeringsövervakning. Företagen övervakar parkeringen enligt avtal med fastighetsägarna.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Liisa Vanhala, tfn 09 1606 7761
e-post: fö[email protected]

Utkast till regeringens proposition gällande privat parkeringsövervakning

Anna-Maja Henriksson