Hoppa till innehåll
Media

Förslag om preskription av giftorätten på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2024 10.03
Pressmeddelande

Justitieministeriet begär utlåtanden om bedömningspromemorian om förslaget om att införa en bestämmelse om preskription av giftorätten i äktenskapslagen. En tidsfrist för förrättandet av avvittring skulle förtydliga nuläget och hindra att det uppstår invecklade avvittringsfall.

Syftet med avvittringen är att upplösa det förmögenhetsförhållande som makarna har haft i äktenskapet. För den avvittring som förrättas vid skilsmässa eller vid upplösning av äktenskapet på grund av att den andra maken dör gäller för närvarande ingen preskriptionstid i äktenskapslagen. 

Det gällande förfarandet är problematiskt i situationer där avvittringen blir ogjord och det därför under de följande åren uppstår besvärliga juridiska situationer när parterna till exempel ingår ett nytt äktenskap eller egendomen används eller försvinner. 

Justitieministeriet föreslår att tiden för preskriptionen av giftorätten ska vara 10 år och att den ska räknas från det datum då skilsmässan eller det dombeslut som upphävde äktenskapet trädde i kraft.  När äktenskapet upplöses på grund av den andra makens död föreslås det att preskriptionstiden på 10 år ska räknas från den dag maken dog. Syftet med förslaget är att parterna ska förrätta avvittringen snabbare för att giftorätten annars preskriberas, men det föreslås inte att det ska krävas vittring. 

Preskriptionen av kravet på vittring ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering där målet är att ta in bestämmelsen i äktenskapslagen under denna regeringsperiod. Bedömningspromemorian är på remiss till den 8 mars. Beslutet om den fortsatta beredningen fattas på basis av remissvaren.  

Mer information:
Salla Silvola, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 314, [email protected]
Mari Kaipomäki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 062, [email protected]

Utlåtande.fi: Preskription av kravet på avvittring

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen