Hoppa till innehåll
Media

Förutsättningarna för civilsamhället ska förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2021 15.39
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår ändringar i föreningslagen och lindrigare bestämmelser för frivilligorganisationer av enklare slag. Avsikten är att göra det lättare för föreningar och andra civila aktörer att bedriva sin verksamhet.

I arbetsgruppens betänkande föreslås bland annat att det ska bli lättare att delta i föreningsmöten på distans och att det ska vara tillåtet att ordna möten enbart på nätet. Giltighetstiden för den nu gällande temporära lag som tillåter deltagande på distans föreslås bli förlängd till utgången av juni 2022, då en permanent ändring av föreningslagen avses kunna träda i kraft.

Arbetsgruppen föreslår också att föreningarna i fortsättningen ska kunna utse en verkställande direktör. Syftet är att ge föreningarna större möjligheter att välja den förvaltningsmodell som är lämpligast för dem så att behörigheten och ansvaret inom förvaltningen fördelas på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom föreslås att det ska bli lättare att slå samman föreningar och att det ska vara tillåtet med medlems- och förbundsröstning vid valet av styrelse.

Arbetsgruppen föreslår en ny lag om aktionsgrupper Enlig förslaget ger lagen bättre möjlighet att ta hänsyn till behoven hos frivilligorganisationer med en lättare organisationsstruktur än traditionella föreningar. En aktionsgrupp ska kunna ordna sin förvaltning och sitt beslutsfattande på ett betydligt enklare sätt än en vanlig förening och det ska vara lättare att bilda och registrera den. Det föreslås att registret över aktionsgrupper ska föras av Patent- och registerstyrelsen.

Arbetsgruppen föreslår också att de minsta föreningarna och aktionsgrupperna ska kunna ordna sin bokföring på ett lättare sätt än vad som förutsätts i bokföringslagen.

Man vill se över föreningslagen och erbjuda det civila samhället en lättare organisationsform för att verksamheten bättre ska svara mot förändringarna i samhället och frivilligorganisationerna. Vid sidan av den traditionella föreningsverksamheten bedrivs civilsamhällets verksamhet i allt större utsträckning i grupper av friare slag.

Utlåtanden om propositionsutkastet välkomnas i e-tjänsten Utlåtande.fi fram till den 14 april 2021. 

Ytterligare information: 
Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 074, [email protected]
Markus Tervonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 558, [email protected] 

Civilsamhällets verksamhet på 2020-talet 
Betänkande: Civilsamhällets verksamhet på 2020-talet - Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av föreningslagen samt till lag om aktionsgrupper (på finska)
Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen