Kompetensnätverket för konsekvensbedömning vid statsrådet

OM026:00/2023 Projekt

Justitieministeriet har tillsatt ett kompetensnätverk för konsekvensbedömning vid statsrådet för en andra mandatperiod 23.5.2023–30.6.2027. Syftet med nätverket är att stärka samarbetet mellan ministerierna och att stödja konsekvensbedömningen vid lagberedning och utvärderingen av lagstiftningen.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM026:00/2023

Ärendenummer VN/10173/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 23.5.2023 – 30.6.2027

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Tuomas Lihr, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 137
[email protected]

Mål och resultat

Kompetensnätverket är ett samarbetsnätverk för sakkunniga i konsekvensbedömningen vid lagberedning vid statsrådet. Det centrala målet är att underlätta lagberedarnas arbete och stödja en konsekvensbedömning av hög kvalitet.

I nätverket finns representanter för alla ministerier. Nätverket är en stödtjänst med låg tröskel genom vilken lagberedarna kan begära stöd för konsekvensbedömningens eller utvärderingens behov i frågor som gäller respektive ministeriums ansvarsområde och specialkompetens. Medlemmarna i nätverket svarar på kontakter från andra ministerier. De ger antingen själva råd till beredarna eller förmedlar förfrågningarna vidare till andra sakkunniga vid det egna ministeriet.

Syftet med nätverket är dessutom att stärka samarbetet mellan ministerierna och kompetensen i konsekvensbedömningen. I nätverket diskuteras till exempel god praxis och utmaningar i anslutning till konsekvensbedömningen. Nätverket kan också ordna evenemang om konsekvensbedömningen. Dessutom deltar nätverket i planeringen och genomförandet av utbildningar som gäller konsekvensbedömningen vid statsrådet.

Utöver den konsekvensbedömning som görs som en del av lagberedningen kan nätverket behandla frågor som gäller stöd till och genomförande av uppföljningen och utvärderingen efter det att lagstiftningen trätt i kraft.

Sammandrag

Justitieministeriet har tillsatt ett kompetensnätverk för konsekvensbedömning vid statsrådet för en andra mandatperiod 23.5.2023–30.6.2027. Syftet med nätverket är att stärka samarbetet mellan ministerierna och att stödja konsekvensbedömningen vid lagberedning och utvärderingen av lagstiftningen.

Utgångspunkter

Ett av insatsområdena för utvecklingen av lagberedningen har under de senaste åren varit att förbättra konsekvensbedömningen. Att informationen sprids, kompetensen utnyttjas och stöd ges över förvaltningsgränserna har identifierats som centrala sätt att underlätta lagberedarnas arbete och stödja en högklassig konsekvensbedömning.

Den första mandatperioden för kompetensnätverket för konsekvensbedömning vid statsrådet, som tillsattes i december 2020, löpte ut den 31 mars 2023. Redan när nätverket tillsattes för första gången identifierades behovet av en permanent struktur som stöd för konsekvensbedömningen. På basis av de goda erfarenheterna av nätverket har nätverket nu tillsatts för en andra mandatperiod.