Projektet för ett förbättrat språkklimat

Projektet för ett förbättrat språkklimat

OM070:00/2020 Projekt

Enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram kommer en ny nationalspråksstrategi som ska trygga allas rätt att få service på de två nationalspråken och förbättra språkklimatet att utarbetas. Inom ramen för projektet förverkligas åtgärder för att förbättra språkklimatet.I bakgrunden ligger också grundlagsutskottets oro för språkklimatet (GrUB 2/2018).

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM070:00/2020

Ärendenummer VN/22655/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid – 30.6.2022

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Metod Nationalspråksstrategin revideras

Mål och resultat

Projektets mål är att förbättra språkklimatet.

Sammandrag

Enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram kommer en ny nationalspråksstrategi som ska trygga allas rätt att få service på de två nationalspråken och förbättra språkklimatet att utarbetas. Inom ramen för projektet förverkligas åtgärder för att förbättra språkklimatet.I bakgrunden ligger också grundlagsutskottets oro för språkklimatet (GrUB 2/2018).

Utgångspunkter

Grundlagsutskottet har i sina betänkanden om regeringens berättelser om tillämpningen av språklagstiftningen (GrUB 1/2014 och GrUB 2/2018) konstaterat att det vore bra om ledningen för regeringen lyfter upp frågan om språkklimatet och understryker
vikten av tolerans mot olika språkgrupper (2014.

Utskottet lyfte dessutom fram (2017) att Europarådets ministerkommitté har antagit en resolution angående
Finlands genomförande av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter (CM/ResCMN(2017)1; 15.3.2017). Ministerkommittén uppmanar myndigheterna att omedelbart vidta åtgärder bland annat mot fördomar och spänningar exempelvis genom att effektivare bekämpa alla slag av intolerans, rasism och främlingsfientlighet.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet