Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer _(EU-beredning)

OM042:00/2023 Projekt

Europeiska kommissionen har 8.3.2022 gjort ett förslag (COM(2022) 105 final) till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Förslaget innehåller bestämmelser bland annat om straff, om offrens rättigheter och stöd till offer samt om förebyggande åtgärder och samarbete mellan olika aktörer.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM042:00/2023

Ärendenummer VN/17677/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 8.3.2022 –

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Katja Repo, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 085
[email protected]

Kontaktperson
Mia Spolander, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 332
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med förslaget är att i hela EU effektivt bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Genom förslaget strävar man efter att uppnå målsättningarna för Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (FördrS 52 och 53/2014, den s.k. Istanbulkonventionen) som hör till EU:s behörighet genom att komplettera den gällande EU-lagstiftningen och medlemsstaternas nationella lagstiftning på de områden som omfattas av konventionen. Enligt motiveringen till direktivförslaget finns det behov av åtgärder både i de medlemsstater som har ratificerat Istanbulkonventionen och i de medlemsstater som inte har gjort det. Förutom genom Istanbulkonventionen syftar det föreslagna direktivet även till att stöda de internationella åtaganden som medlemsstaterna har gjort för att bekämpa och förebygga våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Sammandrag

Europeiska kommissionen har 8.3.2022 gjort ett förslag (COM(2022) 105 final) till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Förslaget innehåller bestämmelser bland annat om straff, om offrens rättigheter och stöd till offer samt om förebyggande åtgärder och samarbete mellan olika aktörer.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet