Hoppa till innehåll
Media

Mycket återstår att lösa i förhandlingarna om EU-direktivet om bekämpning av våld mot kvinnor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2023 12.10
Pressmeddelande

EU-kommissionen lade i mars 2022 fram ett förslag till direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Rådets allmänna riktlinje om direktivförslaget nåddes i rådet för rättsliga och inrikes frågor i juni 2023. Förhandlingarna om direktivets innehåll pågår fortfarande i EU och Finland har sålunda ännu inte tagit ställning till den slutliga helheten. Finland motsätter sig dock inte att en våldtäktsbestämmelse som grundar sig på avsaknad av samtycke tas in i direktivet, såsom framförts i offentligheten.

Efter att EU-medlemsstaternas ståndpunkt, dvs. den allmänna riktlinjen, nåddes inleddes förhandlingar med Europaparlamentet.

Som en del av helheten av direktivförslaget har också en våldtäktsbestämmelse som baserar sig på avsaknad av samtycke varit föremål för förhandlingar. I den finska lagstiftningen ingår redan en sådan straffbestämmelse, och den föreslagna bestämmelsen är således inte innehållsmässigt problematisk med tanke på den finska lagstiftningen. Vid förhandlingarna har det dock diskuterats om den rättsliga grunden för unionens behörighet i direktivförslaget också omfattar utfärdande av en sådan bestämmelse. Denna fråga lämnar rum för tolkning. Statsrådet är dock berett att godkänna en sådan bestämmelse som en del av förhandlingshelheten.

Direktivet effektiviserar bekämpningen av våld mot kvinnor i hela EU

Enligt kommissionens förslag ska våldtäkt, könsstympning av kvinnor och trakasserier på nätet kriminaliseras i medlemsstaterna. I direktivet föreslås också bestämmelser om tillgång till rättsskydd, skydd av och stöd till offer samt förebyggande av brott. Syftet med direktivet är att uppnå målen i Europarådets s.k. Istanbulkonvention om bekämpning av våld mot kvinnor inom hela Europeiska unionen.

Statsrådet sände i april 2022 en skrivelse till riksdagen om kommissionens direktivförslag och förhöll sig positivt till dess mål. Därefter har statsrådet kompletterat sina ståndpunkter till riksdagen utifrån förhandlingsläget i maj i år och denna vecka.

Ytterligare information:
Strafflagstiftningen: Mia Spolander, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 332, [email protected]
Offrens rättigheter och stödet till offren: Sofia Söderholm, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 034, [email protected]

Tillbaka till toppen