Utvidgande av tillämpningsområdet för åtalsuppgörelse (smidigare straffprocessen)

OM064:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Arbetsgruppen har till uppgift att bedöma möjligheterna att utvidga området för tillämpning av åtalsuppgörelse för att göra straffprocessen snabbare och smidigare.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM064:00/2023

Ärendenummer VN/19873/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 29.6.2023 – 31.5.2026

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.2 Den finländska rättsstaten och demokratin stärks

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Miia Ljungqvist, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 150 112
[email protected]

Mål och resultat

Arbetsgruppen har som mål att utreda och föreslå lösningar för att effektivisera systemet med åtalsuppgörelse och utvidga systemets tillämpningsområde samt att lyfta fram behovet av andra ändringar i lagstiftningen om åtalsuppgörelse med beaktande av rättsskyddet och de grundläggande fri- och rättigheterna. Arbetsgruppen ska särskilt beakta de utmaningar och utvecklingsförslag som lyfts fram i tidigare utredningsprojekt. Arbetsgruppen ska ta fram förslag till nödvändiga lagstiftningsändringar i form av en regeringsproposition. Arbetsgruppen kan också komma med andra förslag om åtalsuppgörelse för att utveckla förundersökningsmyndigheternas, åklagarväsendets och domstolarnas praxis och förfaranden.

Sammandrag

Arbetsgruppen har till uppgift att bedöma möjligheterna att utvidga området för tillämpning av åtalsuppgörelse för att göra straffprocessen snabbare och smidigare.

Utgångspunkter

Bestämmelser om åtalsuppgörelse i förundersökningslagen (805/2011) och lagen om rättegång i brottmål (689/1997) trädde i kraft 2015. En central tanke i lagstiftningen är att en misstänkt eller svarande i ett brottmål som motprestation för sitt erkännande kan få lindrigare straff för sitt brott. Målen för tillämpningen av åtalsuppgörelse var processekonomiska. Avsikten var att när en del av brotten avgörs i ett enklare förfarande än den normala straffprocessen, kan myndighetsresurserna riktas på ett ändamålsenligt sätt, myndigheternas verksamhet effektiviseras och förundersökningen, åtalsprövningen och domstolsbehandlingen försnabbas. Undersökningar utförda av Institutet för kriminologi och rättspolitik visar att i regel tillämpas systemet med åtalsuppgörelse vid olika ekonomiska brott, men att det har tillämpats i mindre grad än beräknat, och därför har också kostnadsbesparingarna varit mindre.

Enligt punkt 10.2 (Den finländska rättsstaten och demokratin stärks) i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering, Ett starkt och engagerat Finland, ska rättsprocesserna göras smidigare genom att reformera tviste-, straff- och ansökningsprocesserna. Målet är att göra processerna snabbare och smidigare samtidigt som rättssäkerheten och de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses. Ett sätt att göra detta är att utvidga tillämpningsområdet för åtalsuppgörelse.

Mer om ämnet