Uppdatering av offentlighetslagen

OM083:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Den gällande lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) ska uppdateras med sikte på en tydligare och mer fungerande lagstiftning som ökar öppenheten i samhället och motsvarar nutidens krav.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM083:00/2020

Ärendenummer VN/27452/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 22.1.2021 –

Datum för tillsättande 22.1.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Petteri Jartti, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 150 076
[email protected]

Kontaktperson
Liisa Leppävirta, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 136
[email protected]

Kontaktperson
Heidi Mäntylä, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 210
[email protected]

Mål och resultat

Arbetsgruppen ska utreda och bedöma följande frågor:

1) Vilka problem finns det med att uppnå och genomföra syftet med offentlighetsprincipen på ett tillbörligt sätt och vilka åtgärder påverkas dessa strävanden av?

2) Är offentlighetslagens tillämpningsområde tillräckligt omfattande och aktuellt, särskilt med beaktande av att förvaltningsstrukturerna utvecklas?

Sammandrag

Den gällande lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) ska uppdateras med sikte på en tydligare och mer fungerande lagstiftning som ökar öppenheten i samhället och motsvarar nutidens krav.

Utgångspunkter

Den offentlighetsprincip som föreskrivs i grundlagen genomförs i regel genom lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999; offentlighetslagen). Utgångspunkterna för offentlighetslagen och de centrala regleringslösningarna har stått sig väl över tiden. Den senaste övergripande granskningen av hur lagstiftningen fungerar gjordes i början av millenniet. Det finns rikligt med erfarenhet av tillämpningen av den gällande offentlighetslagen samt gott om tolkningspraxis från domstolarna och de högsta laglighetsövervakarna. Utifrån dessa har det konstaterats olika behov att förtydliga och utveckla lagstiftningen. Regleringen behöver alltså ses över. En del ändringar är av rent teknisk natur, medan andra förutsätter en mer djupgående bedömning av hur regleringen fungerar med avseende på innehåll och struktur.

Ytterligare uppgifter