Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av det brottsofferpolitiska åtgärdsprogrammet inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.1.2024 15.53
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en styrgrupp för att samordna beredningen av det brottsofferpolitiska åtgärdsprogrammet. Utarbetandet av programmet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Målet är att trygga finansieringen av stödtjänster för brottsoffer och förbättra brottsoffrens ställning i straffprocessen.

I det brottsofferpolitiska åtgärdsprogrammet ska det fastställas om det finns skäl att ändra eller precisera ansvaret för att ordna, producera och finansiera stödtjänster för brottsoffer. I beredningen ska servicens verkningsfullhet, effektivitet och kvalitet beaktas. Det ska även göras en bedömning av behovet av service och av servicens omfattning och geografiska täckning. Dessutom ska man beakta den utveckling som skett i EU och i de internationella förpliktelserna och rekommendationerna.

I enlighet med regeringsprogrammet utreder justitieministeriet också möjligheterna att höja brottsofferavgifterna. Den här utredningen ska beaktas i det brottsofferpolitiska åtgärdsprogrammet. I programmet ska man också lägga fram ett förslag om hur de höjda brottsofferavgifterna används och fördelas.

Empatin och kommunikationen när man bemöter offret, myndigheternas ömsesidiga kommunikation och skyddet av brottsoffret under straffprocessen är centrala för att förbättra brottsoffers ställning. I åtgärdsprogrammet ska man beakta särskilt de grupper av brottsoffer som nämns i regeringsprogrammet och som befinner sig i en utsatt ställning. Dessa är bland annat barn, offer för våld i hemmet och i nära relationer samt offer för hedersvåld. Dessutom bör man beakta tjänstemän och arbetstagare som blivit föremål för systematiska trakasserier.

En styrgrupp styr, samordnar och följer beredningen av det brottsofferpolitiska åtgärdsprogrammet. Utöver justitieministeriet ingår även företrädare för inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet i styrgruppen. Styrgruppen tillsätter även de beredningsorgan som behövs.

Den del av åtgärdsprogrammet som handlar om stödtjänster för brottsoffer och finansieringen av dessa stödtjänster ska vara klar före utgången av 2024. Förslagen om att förbättra ställningen för brottsoffer i straffprocessen ska vara klara senast den 31 maj 2026.

Mer information
Elina Ruuskanen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 418, [email protected]
Ville Hinkkanen, ordförande för styrgruppen, avdelningschef, tfn 0295 150 165, [email protected]

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen