Hoppa till innehåll
Media

Den omarbetade sametingslagen stärker samernas självbestämmanderätt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2023 13.36
Pressmeddelande

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i sametingslagen. Propositionen syftar till att främja tillgodoseendet av samernas självbestämmanderätt samt att förbättra verksamhetsförutsättningarna för samernas språkliga och kulturella autonomi samt för sametinget.

Genom propositionen genomförs föresatsen i statsminister Petteri Orpos regeringsprogram om att regeringens proposition om sametingslagen överlämnas till riksdagen före utgången av 2023. Propositionen bygger på arbetet i den kommitté som leddes av kanslichef Pekka Timonen och utarbetades i samarbete med sametinget. Även grundlagsutskottet har förutsatt att en proposition med förslag till sametingslag lämnas till riksdagen genast i början av valperioden.  

Sametingets sammanträde har godkänt den proposition som lämnades under förra valperioden och vars grundläggande lösningar ingår i denna proposition. Vid förhandlingarna med sametinget har man nått samförstånd också om den nya propositionen. Sakkunniga i statförfattningsrätt ansåg att de grundläggande lösningarna i den proposition som lämnades under förra regeringsperioden var ändamålsenliga. Även den nya propositionen följer de grundläggande lösningarna som utarbetats i Timonens kommission.

Samarbetsskyldigheten och förhandlingsplikten som ingår i propositionen har lindrats till följd av den respons som kommit in. I samband med detta har de separata punkterna om förbud mot att försämra samekulturen och om konsekvensbedömning strukits. Dessutom har samarbetsförfarandet kompletterats med bestämmelser som främjar att behandlingen av ärenden löper smidigt i synnerhet när det gäller brådskande ärenden. Sametinget ska inom den av myndigheten utsatta tidsfristen meddela att det vill förhandla om ett ärende. Tidsfristen ska vara skälig och i den kan ärendets brådskande natur beaktas.  

Till propositionen har också fogats en bestämmelse om sametingets sammansättning som föreslagits av sametinget. Dessutom har propositionen till vissa delar setts över och motiveringen kompletterats. De viktigaste förslagen i propositionen:  

  • Förutsättningarna för antecknande i vallängden förnyas. I fortsättningen är det för vallängdens del endast fråga om rätten att rösta och rätten att ställa upp som kandidat i valet till sametinget, och inte om vem som ska betraktas som same. Kriterierna för antecknande i vallängden motsvarar de språkbaserade utgångspunkter som tillämpas också i Sverige och Norge
  • En självständig och oberoende besvärsnämnd ska vara första besvärsinstans i ärenden som gäller vallängden i stället för sametingets styrelse
  • Myndigheternas förhandlingsplikt förtydligas. Samarbetsskyldigheten och förhandlingsplikten handlar inte om vetorätt för sametinget, utan det är fråga om en procedurbestämmelse
  • Tidtabellerna och valförfarandena förbättras bland annat genom att underlätta röstningen vid val till sametinget. 

Enligt Finlands grundlag har samerna språklig och kulturell autonomi inom sitt hembygdsområde. Sametinget företräder samerna i de ärenden som hör till sametinget. Den nuvarande sametingslagen är från 1995 och föråldrad bland annat i fråga om bestämmelserna som gäller val. Finland har fått kritik av de organ som övervakar FN:s konventioner om mänskliga rättigheter för kränkning av samernas medborgerliga och politiska rättigheter. När propositionen förverkligas bedöms Finlands lagstiftning vara i harmoni med de internationella människorättskonventionerna och beakta den utveckling som inträffat inom folkrätten. 
 
Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2024. 

Mer information:  
Johanna Suurpää, avdelningschef, tfn 0295 150 534, [email protected] 
Yrsa Nyman, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 293, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/paatokset (på finska)

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen