Hoppa till innehåll
Media

Greco nöjd med reformerna beträffande kandidaters valfinansiering - Också den pågående reformen av partifinansieringen inger förtroende

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2009 15.50
Pressmeddelande -

Europarådets organ mot korruption GRECO (Group of States against Corruption) har 3.12.2009 utvärderat Finlands åtgärder för att genomföra rekommendationerna om insyn i partifinansiering och kriminalisering av mutor. GRECO gav åtgärdsrekommendationer till Finland angående dessa teman i december 2007.

Finland har reviderat lagstiftningen om valkandidaters finansiering bland annat så att kandidaterna måste specificera kostnaderna och finansieringen av sin valkampanj betydligt mer detaljerat än tidigare. Tillsynen av valfinansieringen sköts av statens revisionsverk, vars oberoende ställning tryggas i grundlagen. I fråga om partifinansieringen har Finlands regering nyligen kommit överens om en reform enligt vilken det ställs ett tak för bidrag till partierna. Dessutom ska partierna bl.a. lämna in aktuella redovisningar över de valbidrag de fått. Enligt planerna ska bestämmelserna om tillsynen över partifinansieringen samt partiernas revisionsskyldighet skärpas.

GRECO konstaterar att den gällande nya lagstiftningen förbättrar insynen i och tillsynen av valkandidaters finansiering. GRECO anser att den nya lagstiftningen är bra och att i fråga om valkandidater har rekommendationerna genomförts. En liknande lagstiftning håller på att beredas om partifinansieringen. Enligt GRECO är förslagen som gjorts beträffande partifinansieringen ett steg i rätt riktning. Avsikten är att en regeringsproposition gällande detta överlämnas i början av 2010.

Reformåtgärder har vidtagits också för att genomföra rekommendationerna som gäller kriminalisering av mutor. Arbetsgruppen som utredde behovet till lagändringar föreslog att det ska dömas ut strängare straff för mutbrott och att bestämmelserna som gäller riksdagsledamöters mutbrott skärps. Arbetsgruppens förslag har skickats ut på remiss. GRECO bedömer att de finska myndigheterna helt klart har för avsikt att genomföra rekommendationerna som gäller kriminalisering av mutor.

Finland lämnar sin rapport om fortsatta åtgärder före den 30 juni 2011.

Närmare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Helinä Lehtinen, tfn 09 1606 7624 eller 050 516 0481
Partifinansiering: specialsakkunnig Kaisa Tiusanen, tfn (09) 1606 7953
Kriminalisering av mutor: lagstiftningsrådet Ilari Hannula, tfn (09) 1606 7724
E-postadresser: fö[email protected]

Rapport om genomförande av Grecosrekommendationer publiceras senare.

Tillbaka till toppen