Hoppa till innehåll
Media

Det nationella demokratiprogrammet 2025 inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2019 14.57
Pressmeddelande

Nationella demokratiprogrammet 2025 inleddes i dag när justitieministeriet tillsatte en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att bereda och samordna det. I programmet har man samlat de åtgärder i statsminister Marins regeringsprogram som främjar det civila samhällets verksamhet och människors delaktighet. Arbetet sträcker sig över flera olika förvaltningsområden.

Syftet med demokratiprogrammet är att främja vars och ens lika möjligheter att vara delaktiga i samhället. Genom programmet vill man utveckla möjligheterna till deltagande så att alla kan hitta ett eget sätt att påverka. Avsikten är att delaktigheten ska stå i centrum i den offentliga förvaltningens verksamhet och att människors förtroende för samhällets institutioner ska ökar. 

Demokratin i Finland utmanas bland annat av den ökande ojämlikheten i samhället och det hårdnande diskussionsklimatet samt de internationella fenomenen med cyberhot och valstörningar. Demokratin måste ständigt utvecklas i takt med att omvärlden och människornas behov förändras.

Det förvaltningsövergripande programmet syftar bland annat till att utveckla nya sätt att delta, främja öppenheten och delaktigheten vid beredningen av ärenden, stärka det civila samhällets verksamhetsförutsättningar samt stödja demokratifostran och mänskliga rättigheter. Dessutom ska en parlamentarisk arbetsgrupp utreda behoven att utveckla lagstiftningen gällande val, partier, partifinansiering och medborgarinitiativ samt bereda inrättandet av ett öppenhetsregister.

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet följer genomförandet av programmet. Avsikten är att programmet bereds öppet och i ett brett samråd med det civila samhället. 

Mer information
Niklas Wilhelmsson, enhetschef, tfn 02951 50348, [email protected]
Liisa Männistö, specialsakkunnig, tfn 0295150231, [email protected]

Genomförandet av demokratiprogrammet kan följas på statsrådets projektsidor. 

Tillbaka till toppen