Hoppa till innehåll
Media

Konsumentskyddet: reformer inom hem- och distansförsäljningen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2013 8.11
Pressmeddelande -

En av justitieministeriet tillsatt arbetsgrupp föreslår att särskilt de konsumentskyddsbestämmelser som gäller hemförsäljning och distansförsäljning ska ses över. Genom de föreslagna reformerna genomförs EU-direktivet om konsumenträttigheter. En enhetligare reglering inom EU väntas underlätta i synnerhet den gränsöverskridande e-handeln.

Konsumentens rätt att frånträda ett hemförsäljnings- eller distansförsäljningsavtal utvidgas jämfört med nuläget. Nytt är bl.a. att konsumenten ska kunna utöva sin ångerrätt också när en tjänst har börjat utföras med konsumentens samtycke, men ännu inte slutförts. I så fall ska konsumenten betala ersättning för den prestation som han eller hon redan mottagit. Konsumenten ska alltid separat meddela om frånträde, medan det för närvarande räcker att varan återsänds för att det ska betraktas som ett meddelande om frånträde.

Om avtalet frånträds ska konsumenten i fortsättningen svara för kostnaderna för att återsända varorna, om inte säljaren har förbundit sig att svara för dem eller underlåtit att informera konsumenten att denne ska svara för dem. Arbetsgruppens bedömning är att den föreslagna ändringen kan höja tröskeln för att handla på nätet, och det är enligt arbetsgruppen troligt att en del av näringsidkarna också i framtiden förbinder sig att svara för kostnaderna för återsändandet, om köpet återgår.

Hemförsäljning ska ges en vidare definition än tidigare. Som exempel kan nämnas att erbjudande av en tjänst i konsumentens hem betraktas som hemförsäljning också när näringsidkaren anländer till platsen för att erbjuda konsumenten den tjänst som denne ber om. Detta innebär att t.ex ett avtal om renovering som ingås i konsumentens hem betraktas som hemförsäljning.

Enligt förslaget får en näringsidkare vid telefonkommunikation som gäller ett tidigare ingånget avtal inte anlita en tjänst som konsumenten debiteras mer för att använda än vad som debiteras på basis av konsumentens anslutningsavtal. Bestämmelsen ska tillämpas på alla avtal som gäller varor och tjänster, med undantag för finansiella tjänster, dvs. t.ex. kredit- och försäkringsavtal.

Kostnaderna i samband med köp på nätet ska framgå tydligare, bl.a. genom ett krav på att betalningsskyldigheten uttryckligen ska nämnas i samband med beställningsknappen.

Företrädare för Konkurrens- och konsumentverket, Finlands Näringsliv EK, Konsumentförbundet, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto och Förbundet för Finsk Handel anmälde avvikande mening om vissa förslag i betänkandet.

Arbetsgruppens betänkande kommer att genomgå en omfattande remissbehandling, som avslutas den 16 augusti 2013. De föreslagna reformerna ska träda i kraft inom EU i juni 2014.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Sofia Rajamäki, tfn 02951 50554,
[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen